Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pochvalovská stráň

Vyhledávání

Pochvalovská stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Kozojedy
Mapové listy: 1223, 12123,12124
Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: 2 km dlouhý strukturní svah se svislou, až 20 m vysokou stěnou v horní části, 1,5 km na sv. od Pochvalova a 1,5 km na jv. od Smilovic
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní stěna a svah v délce cca 1,5 km
ID : 2898

Geologie

Geologická charakteristika: Horninový podklad tvoří křídové (spodní a střední turon - bělohorské souvrství) písčité slínovce (tzv. opuky). Ty vystupují v příkrých srázech a jejich podloží tvoří glaukonitické slínovce a pískovce křídy (svrchní cenoman - korycanské souvrství). Horniny svrchních prvohor (pískovce permu) zasahují do území jen okrajově. Geomorfologicky jde o výraznou hranu asymetrického údolí Pochvalovského potoka trvale modelovanou sesuvy písčitých slínovců, čímž se obnovují přirozené skalní výchozy. Úpatí stěny je modelováno odlučnými plochami sesuvů, mezi nimiž leží sesuté masy, v jižní části území i hrubě balvanité sutě.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, geologie, botanika, sedimentologie
Jevy: skalní stěna, litologické rozhraní, sesuv, suťové pole, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , gravitační
Hornina: slínovec, pískovec, opuka
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 1088     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o významný geomorfologický fenomén na hraně plošiny Džbánu, kde se odlamují písčité slínovce (tzv. opuky) a vytvářejí svislou stěnu s balvanitou sutí na úpatí. Na geologické podloží vázána rúznorodá společenstava rostlin. Na hraně svahu rostou borovice a reliktní medvědice lékařská , na opukové obnažené stěně pěchava vápnomilná, na suti pod stěnou roste suťový les s lípou.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 558-559, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 29.10.08
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2898 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2898.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]