Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Váté písky

Vyhledávání

Váté písky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Bzenec, Vracov
Mapové listy: 3422, 34224
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Mírně zvlněná plošina v Ratiškovické pahorkatině, úzký pruh nanejvýš 60 m široký po obou stranách železniční trati v délce 5,5,km od stanice Rohatec směrem ke stanici Bzenec-Přívoz.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zvlněná plošina písečných dun zarostlá vegetací, podél trati.
ID : 2897

Geologie

Geologická charakteristika: Z mladotřetihorních mořských sedimentů a čtvrtohorních teras řeky Moravy byly v době poledové (před 9 až 12 tisíci lety) vyváty jejich jemnější části a vznikla rozsáhlá oblast vátých písků na ploše cca 95 ha. Tyto písky jsou kyselé, obsahují velký podíl křemene a dosahují mocnosti 10-30 m. Povrch modelovalo působení větru po odlesnění v 18.století. Reprezentativním půdním představitelem ZCHÚ jsou velmi lehké hnědé půdy -kambizem arenická.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, botanika
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 1494     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun. Geologické fenomény na lokalitě nejsou patrné. Lokalita je porostlá suchomilnou vegetací.
Střety zájmů: nestabilita terénu, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: V těsné blízkosti aktivní pískovna s hloubkou až 10 m. Těžba po hranici ochranné zóny chráněné lokality.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Blízká pískovna na hranici chráněné oblasti. Geologické fenomény na lokalitě určují její zásadní význam. Doporučujeme je zahrnout pod ochranu 16.4.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 502-504, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 29.10.08
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.04.12, Kukal Zdeněk 09.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2897 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2897.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled k J z okraje přírodní památky Váté písky do činné pískovny., Lucie Kondrová, 2012
Přírodní památka Váté písky - terén v okolí trati. , Pavla Gürtlerová, 2012
Přírodní památka Váté písky - terén v okolí trati. , Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]