Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studnice

Vyhledávání

Studnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Studnice
Mapové listy: 2411, 24113
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Starý lom nacházející se asi 0,5 km jihovýchodně od Studnice na mírném západním svahu vyvýšeniny s kótou 797 m.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: staré jámové lomy, pinky
Technický objekt: lom, propadliny (pinky)
ID : 2894

Geologie

Geologická charakteristika: V biotitických pararulách vystupují zde zkrasovělé metamorfované dolomitické vápence, táhnoucí se v pruhu SZ–JV. Využívány byly v minulosti (bílý mramor ze Studnice), dnes jsou zachovány tři jámové lomy s max. hloubkou 12 m. V roce 1878 byly při těžbě objeveny chodby a jeskyně v celkové délce asi 50 m, s vertikálním rozsahem 10 m, se slabou krápníkovou výzdobou. Na nejnižším místě prostor bylo malé podzemní jezírko. V současnosti je v jednom ze starých lomů odkryt zbytek přirozené jeskyně, na jejíž stěnách se nacházejí zbytky drobných sintrových tvarů. Tento lom je zčásti zavezen odpadem. Minerální asociace těchto vápenců zahrnuje olivín, antigorit, tremolit, dolomit, kalcit a křemen. Většina vlastních vápenců byla odtěžena, zachovány jsou spíše v jižnějším lomu, kde se poloha vápenců uklání k SV pod biotické ruly.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, těžební činnost a její následky, mineralogie, geomorfologie
Jevy: jeskyně krasová, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), chemogenní
Hornina: travertin, pararula, vápenec
Geologický význam: geovědně historický význam

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: geologie, historická těžba
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: špatný

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-113 Nové Město na Moravě. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrdličková Kristýna, 17.10.08
Aktualizoval(a): Hrdličková Kristýna 22.01.09, Gürtlerová Pavla 26.01.09, Kukal Zdeněk 06.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2894 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2894.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]