Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pohledecká skála

Vyhledávání

Pohledecká skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Pohledec
Mapové listy: 2411, 24113
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 2 km severovýchodně od Pohledce, Poheledecká skála (kóta 812 m)
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skála na vrcholku kóty (812 m)
ID : 2890

Geologie

Geologická charakteristika: 2 km severovýchodně od Pohledce, vrcholová skála tvořena středně zrnitými leukokratními migmatity až ortorulami svrateckého krystalinika. Vrcholové skalisko doprovází několik menších izolovaných útvarů se strmými stěnami, rozmístěných v nadmořských výškách 790–812 m v úseku dlouhém 400 m. Skála má podobu vnitřně málo diferencovaného skalního srubu zformovaného mrazovým zvětráváním v pleistocénu. V puklinovém systému převažují směry ZSZ–VJV až SSZ–JJV a směry na ně přibližně kolmé (SSV–JJZ až VSV–ZJZ). Zastoupeny jsou však i směry ostatní. Sklon puklinových ploch dosahuje nejčastěji 70–90°. Sklon exfoliačních ploch a místy i foliačních ploch zvrásněných migmatitů je naproti tomu malý (do 15–20°, nejčastěji směrem k JV), takže na okraji útvaru vznikají v důsledku destrukce podél různých typů ploch diskontinuity skalní výklenky či protáhlé římsy a hornina se mnohde lavicovitě rozpadá na deskové bloky mocné několik desítek centimetrů; jinde vznikly tvary spíše kvádrovité. Destrukce vázaná na podélné i příčné puklinové systémy, doprovázená kongeliflukčními pochody, vedla ke vzniku rozsáhlejších kamenných hald při úpatí. Velikost bloků přesahuje v delší ose často 2 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála, skalní hřbet, mrazový srub, skalní věž, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: geomorfologicky významná lokalita
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-113 Nové Město na Moravě. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrdličková Kristýna, 14.10.08
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 13.01.09, Hrdličková Kristýna 22.01.09, Kukal Zdeněk 07.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2890 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2890.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]