Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Železniční zářez u Ploužnice - Kyje

Vyhledávání

Železniční zářez u Ploužnice - Kyje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Ploužnice
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Zářez železniční trati Libuň - Stará Paka mezi žel. zastávkami Kyje a Ploužnice cca 1200 m východně od hory Tábor /kóta 678 m n.m./.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Železniční zářez v délce asi 120 m /většinou po obou stranách trati/ před zastávkou Ploužnice směrem od zast. Kyje.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 289

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu železniční trati, vysokém cca 4 m a dlouhém alespoň 120 m jsou po obou stranách trati odkryty k JZ mírně ukloněné vrstvy vápnitých prachovců a jílovců, slínovců, vápenců a jemně zrnitých pískovců. Patrná je subhorizontální paralelní vrstevnatost s plochými až subhorizontálními bázemi,laminace, místy čeřinovité nebo mázdřité zvrsvení. Někde je laminace a vrstevnatost narušena mírnou bioturbací. Hojně se vyskytují vtisky na vrstevních plochách, místy jsou přítomny i bahenní praskliny, druhotně vyplněné. Vápence jsou šedé, slínovce, jílovce a prachovce jsou šedé, šedofialové až fialovošedé, místy jsou některé polohy silicifikované a prachovce na vrstevních plochách slídnaté. Detailně popsal tuto lokalitu ve své práci Martínek in Blecha et al. (1997), který interpretoval sedimenty této a sousedních lokalit v okolí Ploužnice jako facie předbřežních, příbřežních, příbřežních bahenních plošin a pobřežních facií nehlubokého jezera.V Kyjích, v zářezu železniční trati byly zjištěny fragmenty fosilní terrestrické flóry a šupiny ryb. Paprskoploutvé ryby jsou, kromě neurčitelnýchzbytků (Actinopterygii indet.), reprezentovány nominálními taxony zóny Sphaerolepis kounoviensis Frič, 1876 a „Elonichthys“ sp. Z rostlinných zbytků nalezených ve zdejších polohách hornin dominují Alethopteris bohemica Franke, Asolanus camptotaenia Wood, Callipteridium div.sp., Linopteris germari /Giebel/, Odontopteris osmundaeformis /Schlt./ a další, které charakterizují svrchnostefanský ráz vrstev.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: paleontologie, mineralogie, petrologie, vulkanologie, sedimentologie
Jevy: ichnofosilie, skalní defilé, vrstva, zvrstvení, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec), pískovec, slepenec (konglomerát) , tuf, tufit, silicit, rohovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi dobře odkrytý profil ploužnickým obzorem (svrchní karbon) - stephan C. Doklad jezerní sedimentace nejsvrchnější části karbonu
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: nestabilita terénu, dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Problém ochrany lokality spočívá v její ochraně před zasucováním. V některých místech je právě profil překryt sutí, což však lze dobře odstranit.
Stav lokality: dobrý

Literatura

BLECHA, M. – MARTÍNEK, K. – DRÁBKOVÁ, J. – HLADÍKOVÁ, J. – ŠIMŮNEK, Z. – ZAJÍC, J. (1997): Změny prostředí karbonu a permu a jejich dopad na společenstva organismů ve fosiliferních obzorech podkrkonošské pánve. – Závěrečná zpráva projektu GAČR 205/94/0692, 177 str.Havlena V.-Tásler R./1963/: Mladší paleozoikum. In Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1:200 000, list M-33-XVI Hradec Králové.-NČSAV Praha,p.53.Praha. Ziegler V./1977/: Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj.-Bohemia centralis,6,p.7-42.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 15.11.93
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 23.04.03, Prouza Vladimír 30.09.09, Stárková Marcela 15.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 289 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/289.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střídání vrstev vápnitých jílovců až prachovců a vápenců v nejzápadnější části žel. zářezu v Kyjích, Marcela Stárková, 2011
Čeřiny na vrstevní ploše šedého vápnitého prachovce ploužnického obzoru, Marcela Stárková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]