Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Santon a Hrubá skála

Vyhledávání

Santon a Hrubá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Tvarožná
Mapové listy: 2443, 24431
Oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 850 m západojihozápadně od kostela v Tvarožné
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Morfologicky výrazný vrchol Santonu (nadmořská výška 296,1 m)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2869

Geologie

Geologická charakteristika: Morfologicky výrazný vrchol Santonu (nadmořská výška 296,1 m) a na něj navazující nedaleká Hrubá skála připomínají svým tvarem přilbu, se nacházejí cca 850 m zjz. od kostela v Tvarožné. Přístup k vrcholu Santon je možný ze silnice, která vede z motorestu Rohlenka směrem do obce Tvarožná a odtud po žluté turistické značce ještě 630 m pěšky k vrcholu. Santon a jeho nejbližší okolí jsou budovány převážně račickými slepenci myslejovického souvrství. Jedná se o hrubozrnné slepence, které jsou, co se týče velikosti zrn, špatně vytříděné. Velikost valounů v nejdelší ose se pohybuje od 1 cm až do 30 cm, průměrná velikost náleží do intervalu 3–10 cm. Valouny jsou dobře opracované, zakulacené, sférického a diskovitého tvaru. Na složení valounového materiálu slepenců se z 51 mod. % podílejí metamorfované horniny (ruly, svory, fylity, kvarcity, migmatity), z 34,5 mod. % sedimentární horniny (břidlice, pískovce, slepence, vápence, rohovce), z 9 mod. % magmatické horniny (žuly, ryolity, dacity) a z 5,8 mod. % křemenné valouny. Klasty valounů výrazně dominují a převažují nad hrubozrnnou drobovou základní hmotou, která vyplňuje mezery mezi valouny. Ze sedimentárních strukturních a texturních znaků byla ve výchozech rozpoznána pozitivní gradace (zmenšování velikosti klastů směrem do nadloží) a imbrikace. Kromě výše uvedených znaků se ve slepencích také nacházejí vykliňující polohy drobových lavic. V asociaci průsvitných těžkých minerálů v drobové základní hmotě výrazně dominuje granát, tvoří až 73,8 mod. %. Druhým nejhojnějším minerálem je apatit (14,8 mod. %). Již v podřízeném množství se vyskytuje zirkon, rutil a turmalín. Co se týče chemického složení granátů, ačkoliv je pro račické slepence resp. jeho drobovou základní hmotu typická polymiktní asociace granátů (grosular-almandinová, grosular-spessartin-almandinová a almandinová se zvýšeným obsahem pyropové a spessartinové komponenty), na lokalitě Santon byla zjištěna pouze monomiktní pyrop-almandinová asociace, která je typická pro nejvyšší část drobových poloh račických slepenců a především pro droby v lulečských slepencích. V okolí Santonu a Hrubé skály se nachází teplomilná stepní a lesostepní společenstva s výskytem značného počtu ohrožených a chráněných druhů, a proto byl Santon v roce 1990 vyhlášen jako Přírodní památka. Kromě chráněné flóry, se v okolí Santonu zdržují i chráněná faunistická společenstva. Santon je také významnou arecheologickou lokalitou, je dokladem pravěkého osídlení z dob eneolitu. V období napoleonských válek se vrchol Santon stal důležitým strategickým místem, který měl chránit velitelské stanoviště založené na Žuráni (Tomanová Petrová et al. 2008).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: spodní karbon - kulm
Témata: geologie, sedimentologie, botanika, historie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 897     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: přírodní památka
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, vegetace
Popis střetů zájmů: zarůstající výchozy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény na lokalitě. 5.11.2012;

Literatura

Tomanová Petrová, P., Gilíková, H., Čurda, J. (2008): Geologická charakteristika Santonu a Hrubé Skály. - In: Kolářová, D. (ed.): Santon, Příroda a historie, 6-13. Tvarožná.; Tomanová Petrová P. et al. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice . Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 08.07.08
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 08.07.08, Tomanová Petrová Pavla 06.08.12, Tomanová Petrová Pavla 07.01.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2869 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2869.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na skalkách orientovaných SV–JZ, které jsou budované kulmskými slepenci, se daří teplomilné stepní flóře., Pavla Tomanová Petrová, 2013
Detail račických slepenců , Pavla Tomanová Petrová, 2008
Pohled z vrcholku Santonu k severozápadu., Pavla Tomanová Petrová, 2008
Pavla Tomanová Petrová, 2008
Detail valounů račických slepenců, Pavla Tomanová Petrová, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]