Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Galerie

Vyhledávání

Galerie

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Bítouchov u Semil
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Soutěska Jizery na jv. konci přírodní rezervace Údolí Jizery
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnatá soutěska Jizery v metagranitech - (bítouchovském granitu)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2858

Geologie

Geologická charakteristika: Jizera pod Bítouchovem protíná menší masiv drcené albitické žuly a vytváří v něm soutěsku se skalními stěnami a pilíři až 40 m vysokými. V minulém století byla soutěska uměle rozšířena, pod spodním okrajem je jez s podzemním svodem vody do podspálovské elektrárny (Mackovčin a kol., 2002). ještě před začátkem soutěsky lze ve stráních na levém břehu Jizery vidět různé petrografické variety bítouchovského alkalickoživcového granitu (aplitické facie, porfyroklastické, silicifikované, mylonitizované). Vlastní nejužší místo je tvořeno silně silicifikovanými partiemi metagranitu. Dále metagranit uzavírá tektonické kry metabazitů a keratofyrů železnobrodského vulkanického komplexu. U vpusti do štoly do malé vodní elektrárny Podspálov uzavírá granit několik metrů velké těleso amfibolického metadioritu, které je stejně jako granit ca 540 Ma staré. Dále po Riegrově stezce roste intenzita deformace granitu, který je přeměněn až na deskovitě štípatelný fylonit, kde většina minerálů je destruována až na jemnozrnnou kaši. Hornina tak nabývá vzhledu fylitu, proto je označována jako fylonit. Deformace granitu proběhla během variské orogeneze (Marheine et al. 2002). Dále směrem k Podspálovu se střídají pruhy keratofyrů (křemenných i bezkřemenných) s pruhy zelených břidlic (metabazaltů, které patří železnobrodskému vulkanickému komplexu. Blíže Podspálovu pak mezi pruhy zelených břidlic vystupují i chlorit-sericitické fylity, místy s tenkými vložkami želených břidlic. Strukturně pruhy vulkanitů vytvářejí synklinální strukturu s sv-jz. osou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: skalní stěna, soutěska
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), vulkanická
Hornina: granit (žula), břidlice zelená, keratofyr (alk.živc. trachyt - andezit), metagranitoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 471     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita lomikamene trsnatého v úzké skalní soutěsce Jizery. Jeden z nejvýznamnějších odkryvů v horninách železnobrodského vulkanického komplexu, ukazuje jednak jeho pestrou litologii a polyfázové přepracovaní magmatických staveb během variské orogeneze. Chráněno jako přírodní rezervace Údolí Jizery.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní tevize. 27.10.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.. ; Rapprich et al. 2011: Základní geologická mapa České republiky 03-324. Turnov. Česká geologická služba. (s textovými vysvětlivkami).; Patočka, F., Fajst, M. & Kachlík, V., 2000. Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex. Z. geol. Wiss., 28((1/2)), 177-210. ; Fediuk, F., 1962. Vulkanity železnobrodského krystalinika. Rozpr. Ústř. Úst. geol.,, 29, 116.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 27.10.09, Kachlík Václav 19.01.12, Kukal Zdeněk 04.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2858 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2858.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Riegrova stezka u Semil, silicifikované partie bítouchovské žuly., Václav Kachlík, 2010
Riegrova stezka u Semil., Václav Kachlík, 2010
Riegrova stezka, Bítouchov, silicifikované partie bítouchovského granitu., Václav Kachlík, 2010
Bítouchov, Riegrova stezka, silicifikovaná bítouchovská ortorula., Václav Kachlík, 2010
Bítouchovský granit - tektonické poruchy v silicifikovaném kontaktu bítouchovské oroturly a fylotnitu albitické žuly., Václav Kachlík, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]