Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hamrštejn

Vyhledávání

Hamrštejn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Machnín
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Ostroh obtékaný ze tří stran Lužickou Nisou, jižně od železniční zastávky Machnín - Hrad až k železniční trati Liberec - Jablonné v Podještědí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vysoký skalnatý ostroh se zříceninou hradu obtékaný zde ze tří stran Lužickou Nisou tvořený fylitickými drobami až fylity ještědského krystalinika.
ID : 2855

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad tvoří fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika pravděpodobně ordovického stáří (starší prvohory). Lužická Nisa zde vyhloubila údolí se zaklesnutými meandry, které ze tří stran obklopují vysoký skalnatý ostroh se zříceninou hradu. Ostroh je s okolím spojen pouze úzkou šíjí. Sedimenty ze čtvrtohor jsou zastoupeny sutěmi na strmých svazích (Mackovčin a kol., 2002). Zřícenina hradu Hamrštejn z první poloviny 14. století na vrcholu Zámeckého kopce (375 m n. m.) je od roku 1964 evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Výrazné skalní výchozy poskytovaly ideální základnu pro výstavbu středověkého opevněného sídla. Severní věž byla umístěna na terénní kupě klesající pozvolna ke středu hradu a jižní věž byla vybudována v celém svém úpůdorysu na výrazném skalním výchozu v protilehlé partii hradu. Význam jména hradu Hamrštejn je nejčastěji spojován s existencí hamru v blízkosti vodního toku. Naleziště železné rudy se nachází na dole zvaném Barbora 700 m severně od Hamrštejnu. V úvahu přichází také limonit - bahenní železná ruda vyskytující se v čočkách nebo vrstvách v nivě řeky Nisy, na západních svazích Ovčí hory, v Machníně a v Bedřichovce.(volně podle textu I. Peřiny a R. Tišerové z naučných cedulí na místě).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, zoologie, botanika
Jevy: skalní ostroh, suť
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: fylit, droba
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 560     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přirozené smíšené porosty na fylitických drobách s bohatým druhovým spektrem rostlin a živočichů, vyhlášeno v r. 1972, výměra 27,24 ha
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 21.10.2009; Lokalita v dobrém stavu. 07.06.2017;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 21.10.09, Vajskebrová Markéta 07.06.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2855 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2855.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou., Markéta Vajskebrová, 2017
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou., Markéta Vajskebrová, 2017
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou., Markéta Vajskebrová, 2017
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou., Markéta Vajskebrová, 2017
Fylitické droby až fylity ještědského úseku krystalinika tvoří vysoký skalnatý ostroh ze tří stran obklopený Lužickou Nisou. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]