Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ptačí kupy

Vyhledávání

Ptačí kupy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Vrcholové partie západní části Hejnického hřbetu
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Lesní porosty na skalních kupách s nejvýše položeným souvislým bukovým porostem v Jizerských horách
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2854

Geologie

Geologická charakteristika: Geologickým základem je výrazně porfyrický granit. Zvětráváním a odnosem žulového podloží vzniklo několik skalních kup. Tento geomorfologický jev je v Jizerských horách ojedinělý (Mackovčin a kol., 2002). Významné skály na hřbetě Jizerských hor. 26.6.09;
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, botanika, petrologie
Jevy: skála, skalní věž, mrazový srub, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 346     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek horského smíšeného porostu, vyhlášeno v r. 1960, výměra 10,68 ha. Skály na hřbetě Jizerských hor ojedinělé geomorfologické jevy v Jizerských horách,
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.10.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 26.06.09, Mrázová Štěpánka 21.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2854 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2854.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Štěpánka Mrázová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]