Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prales Jizera

Vyhledávání

Prales Jizera

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Vrcholová část druhé nejvyšší hory na české straně Jizerských hor, na východním okraji Hejnického hřbetu
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Balvanité sutě a vrcholové skalní bloky v porfyrickém granitu ( jizerského typu)
ID : 2853

Geologie

Geologická charakteristika: Geologickým základem je výrazně porfyrický granit. Vedle této horniny s velkými krystaly živce, která tvoří podstatnou část skalních útvarů v rezervaci, se vyskytuje drobnozrnná žula, z níž se vytvořila suťová pole (Mackovčin a kol., 2002).; Jedná se o typickou lokalitu středně až hrubě zrnitého výrazně porfyrického biotitického granitu (jizerský typ). Hornina má světle šedou, místy mírně narůžovělou barvu. V základní hmotě je zastoupen plagioklas, draselný živec, biotit a vzácně také amfibol. Hojné porfyrické vyrostlice jsou tvořeny xenomorfním draselným živcem o rozměrech 3-6 cm, který tvoří karlovarské srůsty (foto 9-8). V podřízeném množství se dále ve formě vyrostlic vyskytuje slabě oscilačně zonální plagioklas o rozměrech 2 až 4 cm. Mezi minerály akcesorického výskytu patří apatit, allanit, titanit, zirkon, ilmenit, magnetit, scheelit a pyrit.Na lokalitě je možné pozorovat superpozici dvou odlišných magmatických staveb. Plochy relativně starší foliace upadají pod strmými úhly k SSV, mladší foliace mají subhorizontální orientaci. Komplex magmatických staveb diskordantně protínají leukogranitové žíly o mocnosti 10 až 20 cm, které mají převážně strmou orientaci v průběhu SV-JZ a ZSZ-VJV. (Verner 2013)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, suťové pole, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 338     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrcholová horská smrčina pralesovitého charakteru, silně poškozená imisemi, vyhlášeno v r. 1960, výměra 92,44 ha
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 21.10.09, Verner Kryštof 21.05.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2853 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2853.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Štěpánka Mrázová, 2008
Štěpánka Mrázová, 2008
Štěpánka Mrázová, 2008
Štěpánka Mrázová, 2008
Štěpánka Mrázová, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]