Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kodešův vrch u Heřmanic

Vyhledávání

Kodešův vrch u Heřmanic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu
Mapové listy: 0314, 03141
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Severní okraj obce Heřmanice u Frýdlantu. Lokalita je přístupná po místní komunikaci od hřbitova. Ze silnice Heřmanice - Kunratice za hřbitovem odbočuje vlevo úzká asfaltová cesta směrem zpět k Heřmanicím. Silnička není průjezdná až do obce neboť byla pravděpodobně zničena povodněmi v roce 2010. Přístup k lokalitě od obce je omezen.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný rozsáhlý lom "čediče", částečně zarostlý na pahorku severně od obce (Kodešův vrch). Velká část ve vrcholových partiích elevace je odtěžena. Lomové stěny tvoří krátké dokonale vyvinuté sloupce čediče.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2851

Geologie

Geologická charakteristika: Jeden z výstupů terciérního vulkanismu v severní části Lužických hor. Těleso vulkanitů tvoří alkalický olivinický bazalt s výrazně zachovalou sloupcovitou odlučností, která je v lomu ukázkově reprezentována.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Na lokalitě je dobře odkrytá šestihranná sloupcovitá odlučnost bazaltu. Sloupce místy tvoří kamenné varhany. Na zamokřeném dně vzniká botanicky i zoologicky zajímavý biotop.
Střety zájmů: právo vlastnické, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Lom je v soukromém vlastnictví. Budoucnost další těžby není známa. Lomové stěny jsou velmi nestabilní, krátké sloupce postupně vypadávají. Nestabilita lomových stěn není vhodná pro bezpečný přístup veřejnosti.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Revize lokality proběhla 18.10.2016. Geologické a geomorfologické jevy na lokalitě podmiňují i vznik prostředí vhodného pro vznik specifického biotopu. Lokalitu doporučujeme k ochraně. 22.11.2016;

Literatura

Chaloupský J. et al.(1988): Geologická mapa ČR 1 : 50 000 - list 03-14 Liberec. ČGÚ, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 29.05.08
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 03.11.16, Gürtlerová Pavla 22.11.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2851 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2851.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Markéta Vajskebrová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]