Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrabanovská černava

Vyhledávání

Hrabanovská černava

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Nymburk
Katastrální území: Lysá nad Labem
Mapové listy: 1313,1311, 13132,13114
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: sz. od Lysé nad Labem
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Slatinná louka, mokřady, morfologická deprese
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2843

Geologie

Geologická charakteristika: Tato Národní přírodní rezervace chrání unikátní biotop slatinného ložiska s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Chráněné území bylo vyhlášeno již roku 1933 a to na rozloze 27,6 ha. Navátím písků koncem svrchního pleistocénu se v okolí Mlynaříce a pod Hrabanovem údolí Mlynařice přehradilo a vzniklo jezero, v němž se začaly nejdříve ukládat jílovité písky a písčité jíly. Na ně se začala ukládat jezerní křída. Postupné zaplňování jezera pokračovalo i v holocénu a vedlo ke změlčení a tím i zásadní změně v sedimentaci - změnilo se ve slatiniště. To vznikalo i díky napájení podzemní vodou, akumulující se na dně údolí. Slatiny Hrabanovské černavy představovaly závěrečné stádium zazemňování jezera (od subboreálu). V té době bylo okolí porostlé převážně borovicí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, sedimentologie, botanika, hydrogeologie, geomorfologie
Jevy: rašeliniště, pramen
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 118     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlý komplex mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného přítoku Mlynařice.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: V jz. části v minulosti těžena slatina. Jámy jsou dosud zatopeny vodou. Odvodňováno na přelomu 19.a 20. stol. - pozůstatky příkopů, nyní již nefunkční. Lokalita částečně zarůstá rákosem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Absolon, A. (1969): Vznik a vývoj limnického kvartéru u Lysé nad Labem.-Věst. Ústř. Úst. geo., XLIV, 185-187. Praha, Havlíček P. et al (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-132 Lysá nad Labem.-MS archiv. ČGS Praha; Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 380 - 381, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 14.12.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.11.08, Vajskebrová Markéta 02.06.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2843 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2843.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Podzemní vodou napájené slatiniště., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]