Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Borová - Štamberk

Vyhledávání

Borová - Štamberk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Borová
Mapové listy: 1433, 14334
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skalní výchozy a lom v Borové, kóta Štamberk (Stanov 670 m n.m.), lom se nachází na jz. úpatí kopce. Kóta Štamberk je nápadný (v j. části zalesněný) protáhlý hřbet směru SSZ-JJV až S-J o délce kolem 750 m, situovaný při s. okraji obce Borová.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Významný je především opuštěný lom s několika druhy tonalitů s průnikam aplitových žil, místo absolutního datování hornin budislavského plutonu (350 Ma).
Technický objekt: lom
ID : 2820

Geologie

Geologická charakteristika: Kóta Štamberk - Stanov (670 m) je nápadný (v j. části zalesněný) protáhlý hřbet. Nejvýraznější je jeho strmý z. a j. svah vůči údolí Černého potoka dosahující výšky 70 m, pozvolnější a o něco nižší svah vznikl na V. Na j. svahu, pokrytém mnoha balvany, se nachází několik skalních výchozů. Největší z nich ve výšce 646–656 m tvoří složitou skalní stěnu o výšce 10 m a délce ve směru svahu kolem 20 m, budovanou několika kulisami odčleněnými vertikálními puklinami. Pod stěnami vznikly osypy a malé suťové proudy z ostrohranných úlomků a bloků rozměrů do 3 m. K východu skalní útvar přechází v morfologicky nápadný stupeň. Částečně zarostlý lom je tvořen středně zrnitými biotitickými granodiority s granátem (budislavský pluton). Místy tyto horniny uzavírají až několik cm velké smouhy drobnozrnných biotitických granodioritů. Granodiority prorážejí četné žíly drobnozrnných biotitických až muskovit-biotických aplitů někdy s turmalínem. Aplity často uzavírají drobné xenolity okolních granodioritů. Méně časté jsou podobně mocné žíly pegmatitů. V granodioritech je dobře patrná subsolidová deformační stavba (foliace), která pod relativně malým sklonem (5–10 º) upadá k JV. Na některých žilách aplitů je patrné, že byly touto deformací postiženy také. Stavba je konkordantní s průběhem foliace v okolních horninách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - poličské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie
Jevy: deformační stavby, skála, výchoz, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: tonalit, aplit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: geomorfologie a typické horniny budislavického plutonu
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita ohrožena náletovými dřevinami
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D., Němečková, M., Hanžl., P., 2003. Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif). Bulletin of the Czech Geological Survey. 78, 9?22.; Čech, S., a kol. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-334 Polička. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vondrovic Lukáš, 27.08.07
Aktualizoval(a): Buriánek David 27.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2820 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2820.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom s několika druhy tonalitů s průnikam aplitových žil., Jan Doucek, 2020
Opuštěný lom s několika druhy tonalitů s průnikam aplitových žil., Jan Doucek, 2020
Opuštěný lom s několika druhy tonalitů s průnikam aplitových žil., Jan Doucek, 2020
Opuštěný lom s několika druhy tonalitů s průnikam aplitových žil., Jan Doucek, 2020
Na j. až jz. svahu vrchu zvaný Štamberk nebo Stanov jsou výrazné skalní výchozy (mrazové sruby), členěné mrazovým zvětráváním do sutí a kamenného moře. , Jan Vítek, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]