Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ruda u Čachnova

Vyhledávání

Ruda u Čachnova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Čachnov
Mapové listy: 1433, 14333
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: 1400 m JZ od kostela v Pusté Kamenici, 1650 m JV od železniční stanice Čachnov. 550 m sz. od kóty 734,5 m Otava
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lokalita je tvořena lomovou jámou o rozměrech cca 50*20*6 m směru S-J, ovšem z jižní poloviny zavezenou odpadem a velmi špatně přístupnou. Na dně jsou vidět pozůstatky šachty s výdřevou.
Technický objekt: lom
ID : 2812

Geologie

Geologická charakteristika: Nachází se zde skarnové těleso, které bylo těženo už v 17. století na železnou rudu; nověji byla těžba obnovena ve 40. letech 20. století. Posléze bylo ještě předmětem uranového průzkumu v 50. letech, kdy byla vyzmáhána stará šachta a odebrány vzorky. V současné době lokalitu tvoří několik pinek obklopených haldami, celý areál je zarostlý vysokým bukovým lesem. Je vidět pozůstatky dvou šachet, jedna se nachází na dně nejhlubší (cca 8 m) pinky a je zaplněna podzemní vodou, druhá leží na z.okraji skarnové čočky. Jediným skutečným výchozem na této lokalitě je skalka cca 1 x 3 m v prostoru průzkumné rýhy z 50. let. Zkoumané vzorky byly převážně odebírány z hald. Petrologicky byly odlišeny: granát-pyroxenické skarny, granát-amfibolické skarny, pyroxenické skarny, grunerit-pyroxenické skarny s granátem, pyroxen-granátické skarny až granátovce. Historie těžby na této lokalitě je ještě starší než na lokalitě Svratouch. Už při těžbě v letech 1828–1830 bylo naraženo na staré důlní práce zaplavené podzemní vodou. Problémy s podzemní vodou způsobily také přerušení těžby v 18. století. Ve století 20. byla na základě magnetometrických měření těžba ve 30. letech obnovena. Dílo bylo odvodněno a byly nalezeny rozsáhlé vytěžené podzemní prostory. V rámci uranového průzkumu v 50. letech byly provedeny tři průzkumné vrty. Východní strana lomové jámy je tvořena biotitickou pararulou, z. strana erlany a masivními rulami bohatými křemenem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: výchoz, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: skarn
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Historická těžba, unikátní petrologické vzorky skarnů
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita je částečně zavezena komunálním odpadem
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: zarůstání starých pinek 20.10.2012; zarůstání starých pinek 10.10.2012;

Literatura

Polák, A. (1955): Ložiska železných rud severní části Českomoravské vrchoviny.- MS, ÚÚG, Praha. Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-333 Svratka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertodlová Jaroslava, 25.06.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.01.09, Kukal Zdeněk 20.10.12, Kukal Zdeněk 10.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2812 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2812.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lomová jáma zanesená komunálním odpadem, Jaroslava Pertoldová, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]