Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Rynholec - Hořkovec

Vyhledávání

Lom Rynholec - Hořkovec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Rynholec, Nové Strašecí
Mapové listy: 1214, 12142,12144
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Sz. od Lán, mezi obcemi Rynholec, Pecínov, Ruda a hájovnou Hořkovec.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý víceetážový jámový lom směru SZ-JV o maximální délce až 3 km a šířce kolem 500m, hloubka v desítkách metrů. Kromě označení Rynholec používány pro těžebnu i názvy Pecínov, Hořkovec nebo Babín.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2807

Geologie

Geologická charakteristika: Těžebna karbonských žáruvzdorných lupků v provozu poskytuje několik desítek metrů mocný profil kladenským souvrstvím (westphal C + D), v nadloží pak perucko-korycanským a bělohorským souvrstvím české křídové pánve. Uličný a Špičáková (1996)zde popsali tzv. pecínovské vrstvy. V jv. části lomu rozsáhlá řízená skládka komunálního odpadu.(Zelenka 2007).Lom Rynholec-Hořkovec v s. části území listu, kde hlavní těženou surovinou jsou karbonské žáruvzdorné jílovce. V lomu těsně za s. hranicí listu je vidět profil křídovými horninami s dobře viditelnou hranicí cenomanu a turonu, ve spodní části výchozu pak hranice křídy a karbonu. V karbonu máme dále možnost sledovat erozní rozhraní nýřanských a radnických vrstev. Lom je jedinečnou ukázkou geologické historie od karbonu po křídu. Jsou zde zachovány sedimenty jednotlivých říčních stylů v karbonu (Opluštil et al. 2005) a v křídě pak postupná mořská transgrese na uloženiny estuárií a řek (Uličný et al. 1997). Z křídových sedimentů tohoto lomu byly popsány nálezy rybích zubů, šupin, amonitů Morrowites michelobensis (Laube et Bruder), Lewesiceras peramplum (Mantell) a inocerama Mytiloides mytiloides (Mantell)(Čech – Knobloch 1989).Karbonské žáruvzdorné jílovce tvoří cm až m polohy, zpravidla jsou šedé a šedofialové s lasturnatým lomem. Některé tmavošedé polohy žáruvzdorných jílovců a prachovců obsahují hojnou organickou příměs. Jejich geneze je spojována s karbonským ryolitovým vulkanismem. Byly popsány jako pyroklastické uloženiny, z větší části redeponované a usazené v mělkých nádržích (Mašek 1966, 1977; Stárková – Adamová 2008).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - kladensko-rakovnická pánev - rakovnický revír, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: karbon, křída
Témata: geologie, sedimentologie, ložisková geologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, diskordance
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ve stěnách těžebny lze sledovat v desítkách metrů a různých řezech laterální, vertikální i prostorové vztahy sedimentárních jednotek, jejich struktury, textury i paleontologický obsah. Díky postupující těžbě jsou získávány stále nové údaje.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Postupující těžbou staré odkryvy zanikají a vznikají nové. Skládkou v jv. části těžebny jsou odkryvy nevratně likvidovány.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Uličný, D. (1992): Low and high-frequency sea-level change and related events during the Cenomanian and across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemian Cretaceous Basin. - MS PřF UK. Praha. Uličný, D. - Špičáková, L. (1996): Response to high frequency sea-level change in a fluvialto estuarine succession: Cenomanian palaeovalley fill, Bohemian Cretaceous Basin. In: Howell, J. A. - Aitken, J. F. (eds):High Resolution Sequence Stratigraphy: Innovations and Applications. - Geol. Soc. Spec. Publ., 104, 247 - 268.; Stárková, M. - Adamová, M. (2008): Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 53-61. ISSN 0514-8057

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 18.04.07
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 23.09.09, Stárková Marcela 16.12.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2807 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2807.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Prostor řízené skládky v j. části odkryvu, Přemysl Zelenka, 2006
Úprava a zhutňování skládky, Přemysl Zelenka, 2006
Celkový pohled na prostor skládky, Přemysl Zelenka, 2006
Celkový pohled od SV, Přemysl Zelenka, 2000
Severní stěna lomu, Přemysl Zelenka, 1998
Detail stěny, Přemysl Zelenka, 1998
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]