Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lobečská skála

Vyhledávání

Lobečská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Lobeč
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Jižní okraj obce Lobeč, mezi silnicí a železniční tratí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlé skalní defilé odkrývající karbonské nýřanskými vrstvy s transgredujícími křídovými uloženinami
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2806

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy odkrývají profil fluviálními sedimenty karbonu ve spodních dvou třetinách defilé a transgredujícími křídovými uloženinami v nejvyšší části profilu. Litologicky jde o pískovce, arkózovité pískovce, arkózy, slepence, prachovce a jílovce. Geomorfologie skalních výchozů pískovců je podmíněna selektivní erozí. V nejvyšší části karbonského sledu je vyvinuta asi 2 m mocná poloha tence vrstevnatých, světle šedých a žlutavých jílovitých pískovců s vložkou světle šedých až šedohnědých prachovců a pískovců, v níž se vyskytují hojné zuhelnatělé zbytky rostlin dokládající příslušnost ke svrchní části kladenského souvrství a nýřanským vrstvám (westphal D - cantabr). Z lokality je popsána hojná fosilní flóra (Šetlík 1967, Obrhel 1960, Šimůnek in Stárková et al. 1994). Na uloženiny nýřanských vrstev karbonu ostře nasedají bazální svrchnokřídové sedimenty, tvořící nejvyšší stupeň Lobečské skály. Jsou zastoupené hrubozrnnými křemennými slepenci na bázi, světle šedými pevnějšími pískovci s vtroušenými valouny a drtí zuhelnatělých rostlinných zbytků. Od níže položených karbonských vrstev se liší nepřítomností živců. Hranice dokládající transgresi křídových uloženin je ostrá a úhlově diskordantní.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum - kladensko-rakovnická pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, mezozoikum - křída
Témata: geologie, geomorfologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, arkóza, jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil karbonem východní okrajové části kladensko-rakovnické pánve, velmi mocný profil nýřanských vrstev zajímavý morfologicky i paleontologickým obsahem, transgrese uloženin svrchní křídy
Střety zájmů: vegetace, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Skalní výchozy zarůstají a porůstají vegetací, která skály rozrušuje a způsobuje zasucování. horní partie skalních výchozů jsou ničeny vandalstvím.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Šetlík, J. (1967): Poznámky k fytopaleontologii některých karbonských lokalit v okolí Kralup n. Vltavou a Veltrus. - Zpr. geol. Výzk v Roce 1966, 130 - 132. Praha. Šimůnek, Z. (1994): Fytopaleontologie. In M. Stárková et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 12 - 214 Kralupy nad Vltavou. - Čes. geol. Úst. Praha. Obrhel, J. (1960): Stratigrafie karbonu mezi Kralupy n. Vltavou a Nelahozevsí. - Věst Ústř. Úst. geol., 35, 19 - 29. Praha; Opluštil, S., Martínek, K., Tasáryová Z. (2005): Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D – Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, No. 1, 45–66, Czech Geological Survey, ISSN 1214-1119; Svoboda P. (1989): Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným, Bohemia centralis 18: 41 - 58.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 17.04.07
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 16.09.09, Vajskebrová Markéta 14.09.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2806 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2806.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Transgrese křídových pískovců (svrchní partie více porostlé vegetací) na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Svrchnokřídové uloženiny v nejvyšší části profilu transgredují přes níže položené karbonské nýřanské vrstvy. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Vrcholová část Lobečské skály (nýřanské vrstvy) nad železniční tratí Kralupy nad Vltavou - Roudnice, Přemysl Zelenka, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]