Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lobečská skála

Vyhledávání

Lobečská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Lobeč
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: J. okraj obce Lobeč, mezi silnicí a železniční tratí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlé skalní defilé
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2806

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené nýřanskými vrstvami(westphal D - cantabr). Litologicky jde o pískovce, arkózovité pískovce, arkózy, slepence, prachovce, jílovce. Zajímavá morfologie, podmíněná selektivní erozí. Popisována hojná fosilní flóra (Šetlík 1967, Obrhel 1960, Šimůnek in Stárková et al. 1994). V nejvyšší části profilu transgredují sedimenty české křídové pánve.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - blanický příkop (brázda), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, mezozoikum - křída
Témata: geologie, geomorfologie, paleontologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi mocný profil nýřanských vrstev zajímavý morfologicky i paleontologickým obsahem.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Šetlík, J. (1967): Poznámky k fytopaleontologii některých karbonských lokalit v okolí Kralup n. Vltavou a Veltrus. - Zpr. geol. Výzk v Roce 1966, 130 - 132. Praha. Šimůnek, Z. (1994): Fytopaleontologie. In M. Stárková et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 12 - 214 Kralupy nad Vltavou. - Čes. geol. Úst. Praha. Obrhel, J. (1960): Stratigrafie karbonu mezi Kralupy n. Vltavou a Nelahozevsí. - Věst Ústř. Úst. geol., 35, 19 - 29. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 17.04.07
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2806 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2806.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Transgrese křídových pískovců (svrchní partie více porostlé vegetací) na pískovce karbonské., Pavla Gürtlerová, 2010
Rozsáhlé skalní výchozy, tvořené karbonskými horninami stáří westfal na něž ostře nasedají svrchnokřídové uloženiny, jejichž sled počíná bazálními slepenci. Na hranici je rozlišitelný rozdílný sklon vrstev obou útvarů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Vrcholová část Lobečské skály (nýřanské vrstvy) nad železniční tratí Kralupy nad Vltavou - Roudnice, Přemysl Zelenka, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]