Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Růžák

Vyhledávání

Růžák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Růžová, Srbská Kamenice
Mapové listy: 0224, 02241
Oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Růžovský vrch (Růžák), k. 619, SZ. od obce Srbská Kamenice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zalesněný vrch, výrazná krajinná dominanta. Opuštěná těžebna na severním úpatí.
ID : 28

Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholovou část Růžovského vrchu (Růžáku) tvoří peň nefelinického bazanitu, vypreparovaný z křídových sedimentů. Ve vrcholové části (hlavně na J. vrcholu) jsou časté výchozy bazanitu, místy s nedokonale vyvinutou sloupcovitou odlučností. Pod vrstevnicemi 500 - 480 m se na jižním, méně i na východním svahu vyskytují rozsáhlejší výchozy křemenných (kvádrových) středně až hrubě zrnitých, lavicovitě vrstvených pískovců nejvyšší části jizerského souvrství (svrchní turon). V nadloží pískovců se na jižním svahu místy zachovaly nepatrné relikty navětralých vápnitých jílovců teplického souvrství (svrchní turon). Převážnou část povrchu Růžovského vrchu kryjí suťová pole, většinou zarostlá vegetací. Na J. svazích se vyskytují i rozsáhlé plochy suťí bez vegetace a prakticky bez jemnějších částic (kamenná moře). Bazanitová suť byla v minulosti těžena v těžebně na S. úpatí Růžovského vrchu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, vulkanologie, botanika
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), suť, suťové pole, skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v NP
Kód AOPK ČR: 590     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrch tvořený ve vrcholové části bazaltoidem (nefelinickým bazanitem), v nejnižších částech křídovými sedimenty , s rozsáhlými suťěmi, s přirozeným smíšeným lesním porostem a bohatým bylinným patrem. Plocha 92.8 ha. Vyhlášení ZCHÚ: MŠO, 20. 5. 1953, č. předpisu: 101.109/53.
Součást VCHÚ: NP Národní park České Švýcarsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 07.11.94
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 11.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 28 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/28.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Valečka, 2009
Růžovský vrch (Růžák) - vypreparovaný bazanitový peň, Jaroslav Valečka, 2002
Růžák - krajinná dominanta, 619 m n. m., Jaroslav Valečka, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]