Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kabečnice

Vyhledávání

Kabečnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Sýkořice
Mapové listy: 1232, 12322
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Jižně až jihozápadně orientovaný skalní svah na levém břehu údolí Berounky, severně od obce Žloukovice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Lokalita je tvořena strmými svahy a skalnatými výchozy na levém břehu Berounky. Geomorfologycky výrazné skály jsou osídleny teplomilnou květenou.
ID : 2793

Geologie

Geologická charakteristika: Levý nárazový břeh s výraznými skalními stěnami vzniknul erozní činností zařezávajícího se toku řeky Berounky do břidlic a drob Barrandienského proterozoika (neoproterozoikum).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: botanika, geologie, geomorfologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 845     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je výskyt teplomilných společensev rostlin a živočichů vyskytujících se skalnatých stráních. Výskyt chráněných duhů je vázan na specifické podmínky ovlívněné mimo jiné i geologickým podložím.(výměra 25,5,ha, vyhlášeno 1984). Z geologického hlediska je lokalita zajímavá jen pro účely geologického mapování.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nevhodné zalesňování , negativní přeměna druhové skladby. Z geologického hlediska bez střetů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.767

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.08
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2793 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2793.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]