Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zvolská homole

Vyhledávání

Zvolská homole

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Zvole u Prahy
Mapové listy: 1242, 12423
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Kóta Homole (327,3m n.m.), její pravý svah a plošina v. od kóty, 1,5km na SZ od Zvole, 1-2 km na V od Vraného n. Vlt.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé
ID : 2783

Geologie

Geologická charakteristika: Jedna z nejcennějších lokalit vltavského údolí, které zde nebylo porušeno zaplavením. Skalní srázy s pliocenní plošinou na vrcholu. Srázy jsou rozčleněny na drobné terásky, zářezy, hřbety a rokle. Horninový podklad tvoří proterozoické břidlice štěchovické skupiny s proplástky drob a nepatrnými vložkami karbonátů, které jsou proťaty žilou porfyritu a minety, které se vzájemně kříží a výrazně vystupují ve skalním defilé nad Vltavou. Vrchol skalního útvaru mezi Jarovským údolím a Vltavou korunuje závěj písčitovápnité spraše - částečné splavování směrem k Vltavě, které ovlivňuje stepní stráň. Nápadný skalní jehlan patří k unikátním útvarům georeliefu pražského údolí. Značný rozsah mají sutě (kamenné moře) a skály.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, litologie, kvartérní geologie, stratigrafie, geologie
Jevy: skalní defilé, suťové pole, kamenné moře, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, spraš
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1223     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnaté srázy se zbytky listnatých hájů a stepí, skalní společenstva vápnomilných i acidofilních druhů, jedinečný soubor hub a především hmyzu - klasická lokalita pražských entomologů.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.474 Pra

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.04.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2783 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2783.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní srázy s pliocenní plošinou na vrcholu tvořené starohorními břidlicemi štěchovické skupiny a proťaté žilou porfyritu a minety. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Skalní srázy s pliocenní plošinou na vrcholu tvořené starohorními břidlicemi štěchovické skupiny a proťaté žilou porfyritu a minety. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]