Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Na plachtě

Vyhledávání

Lom Na plachtě

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Třebohostice u Škvorce
Mapové listy: 1331, 13311
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Malý opuštěný jámový lom severozápadně pod vrcholem koty Na plachtě (391,2 m n. m.), 500 m jižně od okraje Třebohostic na Úvalské plošině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jedná se o bývalý, spontánně zarůstající žulový lom s mělkými tůňkami sycenými srážkovou vodou.
Technický objekt: lom
ID : 2779

Geologie

Geologická charakteristika: Horninový podklad tvoří porfyrické biotitické žuly středočeského plutonu, které jsou místy proniknuty žílami pegmatitů. Většina plochy lomu je tvořena skalním podkladem, místy jsou odvaly. Část plochy lomu je zatopena. Výměra: 0,79 ha Vyhlášeno: 1990
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, botanika, zoologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), pegmatit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1173     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zatopený lom, útočiště obojživelníků
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 12.10.2010; beze změny 04.10.2012;

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.518

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 25.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.10.10, Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2779 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2779.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]