Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Máslovická stráň

Vyhledávání

Máslovická stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Máslovice, Vodochody u Prahy
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 5,5 km na JV od Kralup nad Vltavou, zalesněný severní svah pravostranného přítoku Vltavy - hluboko zaříznutého údolí Máslovického potoka v délce 2 km od Vltavy až po okraj obce Vodochody ve Zdibské tabuli
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlé výchozy proterozoických bazaltických vulkanitů, drob, prachovců, břidlic a místy vložek silicitů barrandienského svrchního proterozoika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2777

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podklad tvoří prekambrické pevné břidlice a bazalty. Na mnoha místech vystupují přirozené i uměle vytvořené skalní výchozy a jejich fragmenty. Sedimenty i vulkanity jsou postižené slabou regionální metamorfózou, která se projevuje hlavně v jemnějších sedimentech jejich fylitizací, ve vulkanitech přeměnou na metabazalty nástupní fáze facie zelených břidlic, jíž zřejmě předcházela i dílčí přeměna typu metamorfózy oceánského dna na úrovni facie zeolitové (Fediuk a Chalupný, 1998).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, geologie, petrologie
Jevy: skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), metabazalt, prachovec (siltovec), břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2064     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bazaltické vulkanity představují jednu z nejmohutnějších souvislých akumulací v rámci celého barrandienského proterozoika. Série skalních výchozů a fragmentů skalní stepi. Luční a stepní biotopy. Výměra: 27,3 ha Vyhlášeno: 1999.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fediuk F. - Chalupný V. (1998): Geologický a vlastivědný výlet do pravobřežního dolního Povltaví.- Exkurze ČGSpolečnosti č. 2, Geohelp Praha; Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str. 518

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 25.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 31.05.07, Kukal Zdeněk 04.10.12, Vajskebrová Markéta 21.11.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2777 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2777.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]