Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Větrušické rokle

Vyhledávání

Větrušické rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Větrušice u Klecan
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Pásmo strmých, skalnatých, místy zalesněných svahů na pravém svahu údolí Vltavy pod západním okrajem zástavby Větrušic mezi kótou 287,5 m n. m. a kótou 278,4 m n. m. na severu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Spilitové (bazaltové) skály s travnatými společenstvy
ID : 2776

Geologie

Geologická charakteristika: Horninový podklad tvoří prekambrické (neoporterozoické) bazalty (spility), droby a silicity (buližníky), které často vystupují jako skalní výchozy ve svazích nárazového břehu vltavského údolí. Protože skalní defilé je celkově orientováno k západu, vznikají na bocích skalních roklí svahy orientované k jihu a k severu. Na svazích se vytvářejí četné sutě, místy stmelené vylučovaným uhličitanem vápenatým. Jsou zde mělké půdy od skalních rankerů až po kambizemě s vysokým obsahem skeletu, místy se objevují ostrůvky rendzin a pararendzin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, geologie, geomorfologie, kvartérní geologie, litologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: litologické rozhraní, skála, skalní defilé, skalní strž (rokle), suť, výchoz, zlom, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, akvatická (činnost vody), gravitační
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), buližník
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 506     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Spilitové, břidlicové a buližníkové skalní hřbety a rokle porůstají rozmanitými rostlinnými společenstvy, pseudokrasová jeskyně.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005):Střední čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.438 - 440, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 29.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 29.05.07, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2776 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2776.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Skalní defilé je tvořené starohorními čedičovými horninami, droby a buližníky. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]