Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrch Baba u Kosmonos

Vyhledávání

Vrch Baba u Kosmonos

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Horní Stakory, Chudoplesy, Kosmonosy
Mapové listy: 0333, 03334
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Lesní komplex mezi Chudoplesy a Horními Stakory, 1 km jižně od Bakova nad Jizerou.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Jedná se o význačný zalesněný hřeben se dvěma vrcholy z vypreparovaných třetihorních sopečných komínů z olivinického nefelinu.
ID : 2770

Geologie

Geologická charakteristika: V krajině významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními sopečnými komíny Dědka a Baby. Ty jsou tvořeny olivinickým nefelinitem a komínovými brekciemi, které prorážejí okolní svrchnokřídové slínovce. Oba vrcholy jsou narušeny četnými trhlinami a starou těžbou. Uprostřed vulkanického tělesa je asi 100 m dlouhá a někde jen metr široká soutěska, vzniklá gravitačním odsedáním částí tělesa od pukliny, jež vede středem tělesa. Zde je možno pozorovat sérii hornin - kompaktní žíly olivinického nefelinitu se zrny olivínu, místy se rozpadající v pravidelných šestibokých sloupcích, dále brekcie, složené z ostrohraných úlomků vulkanických a slínovcových hornin, tufy, vzniklé spečením vulk. popela. Zajímavostí jsou i zvláštní křídové minerály vzniklé přeměnou původních slínovců v kontaktu se žhavým magmatem:Jsou velmi pevné a křehké proto název porcelanit. V jejich okolí jsou četná kamenná moře, na svazích sesuvy. Na úbočích Baby je několik vrstevních pramenů, které napájejí i rybníčky např. Panský rybník
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, mineralogie, těžební činnost a její následky, inženýrská geologie, botanika, petrologie
Jevy: sesuv, intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární , gravitační, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: bazaltoid, slínovec, tuf, popel
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 515     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dva výrazné čedičové vrcholy s teplomilnou květenou obklopené smíšeným lesem. Svahy pokrývají podle ekologických podmínek habrové doubravy, mochnové doubravy, hrachorové doubravy, bikové doubravy a na severním svahu květnaté bučiny. Na výstupech pramenů je vzácná prameništní flora, na přechodu lesa do zemědělské krajiny louky a pastviny.Výměra: 242,7 ha Vyhlášeno: 1950
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Sesuvy terénu.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 27.08.2009;

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005):Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.):Chráněná území ČR,svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny Brno,Praha str. 350

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 23.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 29.05.07, Valečka Jaroslav 28.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2770 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2770.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný vrch je tvořen vypreparovanými třetihorními čedičovými sopečnými komíny Dědka a Baby. Přeměnou původních slínovců na kontaktu se žhavým magmatem vznikly porcelanity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]