Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Plakánek

Vyhledávání

Údolí Plakánek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Dobšín, Horní Bousov (okr. Mladá Boleslav), Podkost, Vesec u Sobotky (okr. Jičín)
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Údolí je na severu ohraničeno hradem Kost a na jihu osadou Rašovec. Boční údolí - tzv. Malý Plakánek začíná u osady Vesec u Sobotky. Údolí s relativně širokou nivou, má j. od hradu Kost zhruba severojižní orientaci, která se 600 j. m od hradu ostře stáčí k Z.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí v hruboskalských křemenných(kvádrových) pískovcích teplického souvrství
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2768

Geologie

Geologická charakteristika: Kaňonovité údolí je dominantním mladopleistocenním tvarem Kostecké pahorkatiny. Vytvořilo se v kvádrových pískovcích. Nalezneme tu i skalní věže a jeskyně. V údolí se nacházejí propustné pískovce, které jsou podloženy málo propustnými slínovci a jílovci. K pozoruhodným jevům patří také lesní pěnovcové prameniště v části zvané Malý Plakánek. V kaňonu jsou dobře odkryty typické textury kvádrových pískovců - šikmé zvrstvení. Při ústí kaňonu u Střehomi jsou kvádrové pískovce údolí Plakánku odděleny tektonicky (tzv. střehomský zlom) od vápnitých jílovců Bousovska. (in Mackovčin 2002). Údolí lemují skalní stěny z křemených pískovců teplického souvrství, vysoké většinou 15-20 m. V pískovcích je patrna nejméně 12 m mocná, šikmo planárně zvrstvená poloha . Šikmé laminy se sklání pod úhlem 12° k jihu. Polohu interpretujeme jako záznam migrace vysoké pískové duny na pískovém poli. Pod šikmými plochami se místy vyskytují válcovité bioturbační textury, indikující přestávku v transportu písku, během níž byl byl povrch duny osídlen hrabavými živočichy. Nad šikmými laminami je místy zřetelné šikmé zvrstvení nižšího řádu, dokládající migraci drobných čeřin po čelní, strmější (závětrné) části duny. Z morfologických tvarů na povrchu stěn nápadné voštiny a skalní dutiny o průměru až kolem 1,5 m. V údolí jsou dva významné prameny (např. Bobešova studánka) (Valečka 2011)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, údolní niva, skalní stěna, skalní defilé, skalní dutina
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1676     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana se vztahuje především na údolní nivu kaňonovitého údolí horního toku říčky Klenice a lesní porosty okraje pískovcové plošiny. Geologicky významné jsou skalní defilé v hruboskalských pískovcích se šikmým zvrstvením a mezoformami skalního reliéfu(skalní dutiny)
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: turistika, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Území je tradičně využíváno pro turistiku a cykloturistiku. Půdy na plošinách nepříznivě ovlivňuje vodní režim - náhlé přívaly vody v roklích mohou narušovat stabilitu skal.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: V r. 2007 vykáceny porosty v kaňonu. Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.11.2009;

Literatura

In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.219 Praha.; Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 13.02.09
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 27.08.09, Čech Stanislav 21.11.09, Valečka Jaroslav 13.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2768 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2768.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní dutiny v pískovcové stěně v severní části údolí Plakánek (200 m j. od hradu Kost). , Jaroslav Valečka, 2011
Letecký pohled na úsek kaňonovitého údolí Plakánku j. od hradu Kost. Nápadná je náhlá změna orientace údolí. Vpravo plošina pokrytá sprašemi., Stanislav Čech, 2010
Planární šikmé zvrstvení v poloze nejméně 12 m mocné. Spádnice šikmých ploch směřují k jihu. Skalní stěna  v severní části údolí Plakánku (400 m j. od hradu Kost)., Přemysl Zelenka, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]