Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Minická skála

Vyhledávání

Minická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Skalní ostroh nad silnicí na levém břehu Zákolského potoka, 1 km na jihozápad od Minic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Spilitový skalní ostroh nad údolím.
ID : 2763

Geologie

Geologická charakteristika: Skalky směrem do údolnice tvoří 20 m vysoký skalní klif, strmě spadající k silnici Otvovice – Minice. Výrazný skalní suk představuje geomorfologický krajinný makroprvek složený proterozoickým bazaltoidním vulkanitem (spilitem ). Při pohledu ze spodu od silnice lze za příznivého osvětlení ve svislé skalní stěně mezi převládajícími zbřidličněnými partiemi vidět zřetelnou reliktní texturu polštářových láv o velikosti polštářů až l m. Vzhledem k tomu, že na protější druhé straně Zákolanského potoka jsou již buližníky, je toto území klíčové pro řešení zatím nejistého vztahu mezi proterozoickými vulkanity a silicity. Zdejší tholeitický bazalt až metabazalt je součástí barrandienského neoproterozoika a to blovického souvrství v rámci kralupsko - zbraslavské skupiny. Z vulkanického hlediska patří k tzv. hlavnímu vulkanickému pruhu domažlicko - kralupskému. Ve vzdálenosti asi 50 m na sever od skály jsou zbytky po těžbě karbonských radnických vrstvách -opuštěné černouhelné důlní pole u Otvovic (geol lokalita id 1224). Je zřejmé, že při mírném sklonu karbonských sedimentů k ssz., se nacházíme v bezprostřední blízkosti transgrese karbonu na proterozoikum.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: botanika, zoologie, geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1029     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Území přírodní památky tvoří spilitová skála s xerotermními společenstvy skalních štěrbin a skalních porostů, jde o stanoviště teplomilných hub a bezobratlých. Výměra: 0,37 ha Vyhlášeno: 1986; I když registrační spis CHPV uvádí, že tato lokalita z geologického hlediska nepředstavuje žádnou zvláštnost. Ve skutečnosti jde o pozoruhodný geomorfologický krajinný mikroprvek - výrazný suk proterozoického bazaltoidního vulkanitu (spilitu), který v okruhu několika kilometrů nemá obdoby. Důležitou roli zde má blízkost trangerse karbonských hornin z. od lokality.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Přístup na skálu zarostlý dřevinnými nálety.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout geologický fenomén pod ochranu PP. 1.9.2010;

Literatura

Fediuk F., 1999: Geologický a vlastivědný výlet do levobřežního dolního povltaví. - Exkurze ČGS Společnosti č. 4, s. 7- 11, Geohelp Praha.; Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.518

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2763 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2763.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Výrazný skalní suk tvořený starohorní vulkanickou čedičovou horninou zvanou spilit či tholeitický bazalt až metabazalt., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]