Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kracíkův lom (Doubravice)

Vyhledávání

Kracíkův lom (Doubravice)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Doubravice
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lom na východním konci obce Doubravice, na rozcestí silnic: Doubravice - Kyje a odbočky na Železnici.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velký stěnový lom (s občasnou těžbou) o dvou etážích s výškou východní stěny 40 - 50 m a západní 25 - 35 m (celkem obě etáže asi 70 m). Celková výměra 0,75 ha.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 276

Geologie

Geologická charakteristika: Lom v olivinických bazaltech až bazaltandezitech, označovaných také jako melafyry . Na spodní etáži byla při těžbě bazaltandezitu odkryta i tenká poloha (cca 45–50 cm) mafických jemně zrnitých vulkanoklastik s alterovanými střepinami skla a slídou v základní hmotě, uklánějících se pod úhlem 30° k JZ . Tato poloha leží na silně vezikulovaném nerovném povrchu bazaltandezitové lávy a ukazuje nám, že lávy jsou součástí vulkanosedimentárního sledu j. křídla tzv. novopacké antiklinály. Melafyry patří kozákovskému tělesu (Schovánková 1989) při rozhraní vrchlabského a prosečenského souvrství (autun), nově pak k lomnickému vulkanickému komplexu (Stárková et al. 2011).V lomu vystupuje relativně mohutná dislokační zóna poklesového charakteru směru ZSZ–VJV s odpovídajícími tektonickými ohlazy (striacemi) na zlomových plochách. Mladší mylonitizované zóny poklesového charakteru směru SZ–JV se vyznačují pravostrannou směrnou pohybovou komponentou. Oba tektonické systémy vystupují v jz. lomové stěně. (podle V. Zieglera přepracoval V. Prouza): V lomě se nepravidelně střídají mandlovcovité a masivní melafyry. Podle tohoto střídání soudí Ziegler (1977), že v lomu jsou tři lávové proudy. Nejvyšší proud je zachován na horní etáži a po stranách lomu a představuje melafyr s velkým množstvím dutin, ve kterých se nachází velmi pestrá minerální asociace /křemen a jeho barevné odrůdy, kalcit, baryt, chalcedon, palygorskit, některé zeolitové nerosty, limonit, goethit a další, jaspisy. Ve svrchní části lomu se vyskytují také sférolitické agregáty červenohnědých pseudomorfóz hematitu po vláknitém kalcitu. Následuje masivní andezitoid, ve kterém se vyskytují jen řídké dutiny. Jsou vyplněny především acháty velmi krásných barev. Třetí, nejspodnější proud, vystupuje dnes na bázi lomové stěny a odpovídá svým složením nejmladšímu proudu. Obsahuje též četné pukliny vyplněné hnědožlutými mechovými jaspisy, které jsou pro danou oblast charakteristické.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: mineralogie, geologie
Jevy: lávový proud, skalní ohlaz, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: melafyr, jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný odkryv olivínických bazaltů až bazaltandezitů lomnického vulkanického komplexu a bohaté naleziště nerostné asociace podkrkonošských melafyrů, významný doklad tektonické pozice ukloněných lávových proudů ve vulkanosedimentárním sledu sp. permu podkrkonošské pánve
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Po ukončení těžby by bylo třeba uvažovat o vyhlášení lokality za chráněnou jako přírodní památky bez větších rekultivačních zásahů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gotthardt J./1933/: Petrografická povaha podkrkonošských melafyrů.-APPVČ,18,2,65 p.Praha. Polák J./1923/: Drahokamy našeho kraje.-SbOJKT,II,1,p.24-26,4,108-110.-Turnov. Ziegler V./1977/: Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj.-Bohemia centralis,6,p.7-42.Praha. Ziegler V./MS/: Geologické zajímavosti Českého ráje.-Pečky.; Schovánková D. (1989): Petrologie mladopaleozoických vulkanitů podkrkonošské pánve. - Část 5. Permské bazaltandezity. - MS Archiv Čes. geol. úst. Praha.; Stárková M., Rapprich V., Breitkreuz C. (2011a): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif). Journal of Geosciences 56, 2, 163-180. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/geosci.095.; Stárková M., Adamová M., Burda J., Čáp P., Drábková J., Dvořák I., Grygar R., Holásek O., Hroch T., Kycl P., Krupička J., Pécskay Z., Rapprich V., Rýda K., Řídkošil T., Skácelová Z., Šimůnek Z., Šebesta J., Tasáryová Z., Zajíc J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 11.11.93
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Šimůnek Zbyněk 24.09.09, Stárková Marcela 15.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 276 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/276.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mineralogické výskyty odrůd křemene a fluoritu vzniklé sekundárně v rozpukaném bazaltandezitu, lom Doubravice., Marcela Stárková, 2011
Poloha vulkanoklastik v nadloží silně vezikulovaného bazaltandezitu při s. stěně spodní etáže lomu lokality Doubravice, Marcela Stárková, 2011
Mineralogické výskyty achátu a jaspisu a dalších variet křemene z rozpukané zóny bazaltandezitu v lomu Doubravici., Radko Šarič, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]