Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka u Velimi (Němečkův lom)

Vyhledávání

Skalka u Velimi (Němečkův lom)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Velim
Mapové listy: 1314, 13143
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Bývalý lom ležící 750 m J. od železniční stanice Velim a 50 m Z. od kóty 200 m , v místní elevaci 300 m na východ od kraje Velemi.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Bývalý jámový lom na amfibolit, dnes složiště a drtírna štěrku. Část lomu (západní) byla vyhlášena jako přírodní památka.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2753

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří horniny kutnohorského krystalinika - bioticko-muskovitické migmatity a pararuly, ve kterých jsou místy prohloubeniny, tzv. kapsy, vyplněné mořskými uloženinami svrchního cenomanu až svrchního turonu. Jde o příbřežní slepence, vápnité pískovce a organodetritické vápence se zkamenělinami mořských živočichů - mlžů, mechovek, ramenonožců a jiných. Pokryv křídových uloženin tvoří čtvrtohorní sprašové hlíny a svahové sedimenty. V lomu jsou v nadloží dříve těžených amfibolitů dvě kapsy s podobným vrstevním sledem. V kapse při vstupu do lomu jsou na bázi vyvinuty slepence s vápnito-jílovitým tmelem (L-2 m) s Ophis bicornis Geinitz a s valouny vápence s Caprotina sodalis Počta. Následují dvě slabě vyvinuté polohy, jež místy i mizí: vápnitý pískovec (do 0.6 m) s čočkami vápence, které obsahují hojnou faunu a nazelenalý jemnozrnný pískovec (do 0.4 m) s Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.) a v nadloží mohutné uloženiny světlých prachovitých slínovců (až 3.4 m) s četnými zbytky spongií. Vrstevní sled je ukončen světlými pevnými slínovci (relikt do 0.5 m) s nálezy Spondylus spinosus (Sowerby) a Terebratulina gracilis (Schlth). Jde o spodní a střední turon. Kapsa v lomu označená jako chráněné území Skalka u Velimi má podobný sled. Ve větší míře jsou vyvinuty bazální slepence (až 3.7 m), vápnité pískovce s čočkami vápence (až 0.9 m) a zeleně zbarvený jílovitý pískovec (až 0.7 m) s Cadiopsis doma (Desmoulins). Konečným členem vrstevního sledu v nadloží prachovitých slínovců (1.7 m) jsou světlé pevné slínovce (relikt 0.2-0.3 m), v nichž byli zjištěny pouze úlomky misek Spondylus sp. Jde opět o spodní a střední turon.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: sedimentologie, paleontologie, geologie, sedimentologie, litologie
Jevy: litologické rozhraní, zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1017     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důležitý stratotypový profil příbojovými sedimenty české křídy, typová lokalita řady druhů bezobratlé fauny. Za chráněné území vyhlášen v roce 1988, celková výměra (včetně partií lomu za chráněné nevyhlášených) 1.75 ha. Zákonem 114/92 Sb prohlášen za přírodní památku. Výměra přírodní památky 0.2 ha. Ukázka příbojových sedimentů svrchnokřídového stáří. Jde o mimořádně bohaté neleziště křídových zkamenělin s ojediněle dobrým zachováním. Vyhlášeno: 1986, Výměra: 0,10 ha
Střety zájmů: rekultivace, vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Po restituci hrozí, že lom bude majitelka zavážet odpadky. Jinak hrozí postupné zasucování a zarůstání umělých výchozů křídových sedimentů.
Stav lokality: špatný

Literatura

Ziegler, V. (1986): Křídové příbojové lokality v okolí Velimi a Nové Vsi u Kolína. - Polabí 1966, 3/4, 41-44. Ziegler, V. (1992): Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve. - Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 160, 1/4, 29-46. Praha, Zelenka P. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 13143 Pečky.- Český geologický ústav Praha.; Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha,str.226

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 07.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 22.02.05, Gürtlerová Pavla 28.05.07, Štědrá Veronika 23.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2753 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2753.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Příbojem omleté horniny krystalinika., Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]