Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Otvovická skála

Vyhledávání

Otvovická skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Otvovice
Mapové listy: 1223, 12232
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Jižní svah skalního ostrohu Koziňák nad opuštěným meandrem Zákolanského potoka 500 m severně od Otvovic.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skála v boku údolí, úpatí skály je lemováno zazemněnou sutí.
ID : 2747

Geologie

Geologická charakteristika: Skálu, která nápadně vystupuje z boku údolí, tvoří prekambrické (neoproterozoické) afanitické bazalty a svah pod skalou překrývá slabá vrstva čtvrtohorní vápnité spraše. Půdy mají charakter úživných rankerů ař pararendzin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, botanika
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, sedimentární
Hornina: bazalt (čedič), spraš
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 864     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stepní společenstva na algonkických břidlicích
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy.In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str.185

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 20.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.05.07, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2747 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2747.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nápadná skála tvořená jemnozrnným čedičem ze svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadná skála tvořená jemnozrnným čedičem ze svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadná skála tvořená jemnozrnným čedičem ze svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadná skála tvořená jemnozrnným čedičem ze svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Nápadná skála tvořená jemnozrnným čedičem ze svrchních starohor., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]