Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jabloňka

Vyhledávání

Jabloňka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Libeň
Mapové listy: 1224, 12241
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalní stěna s opuštěným lomem a přilehlá stráň nad ulicí Povltavská, pod usedlostí Kozlovka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Na pravém břehu Vltavy je skalní ostroh s převýšením 80 až 100 m, jehož část byla narušena lomem na křemence a druhá část, tvořená břidlicemi, má zachovaný původní georeliéf.Na skalních stěnách roste xerotermní vegetace. Výměra je 1,26 ha.
Technický objekt: lom
ID : 2736

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu a ve skalním výchozu vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství(ordovik) vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. V nich je zde významná 12 m mocná vrstva břidlic, která indikuje místní prohloubení facie v této části pražské pánve vůči částem, kde se usazovaly pískovce. Opuštěný lom je typickým nalezištěm zkamenělých ichnofosilií. Zdejší půdy jsou charakterizovány sledem kyselých až kambických rankerů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, sedimentologie, geologie
Jevy: výchoz, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 137     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geomorfologický prvek se zbytky skalní stepi
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol.(2005):Praha In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str.122

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 19.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.05.07, Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2736 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2736.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní ostroh na pravém břehu Vltavy, jehož část byla v 19.stol. narušena lomem na křemence a druhá část, tvořená břidlicemi, má zachovaný původní georeliéf. V opuštěném lomu vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství(ordovik) vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Lom je typickým nalezištěm zkamenělých ichnofosilií., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012
Na povrch zde vycházejí svrchní polohy dobrotivského souvrství ordoviku vyvinuté ve facii skaleckých křemenců. Významná je 12 m mocná vrstva břidlic, následek prohloubení této části pražské pánve., Radek Mikuláš, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]