Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trubínský vrch

Vyhledávání

Trubínský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Trubín
Mapové listy: 1241, 12413
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Asi 300 m na SZ od obce Trubín, strmý jižní svah pahorku Kazatelna
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály
ID : 2730

Geologie

Geologická charakteristika: Vrchol a jižní svah Trubínského vrchu tvoří bazalt (diabas), který je součástí komárovského vulkanického komplexu (ordovik). Bazalt vypreparovaný z okolních sedimentů podmínil vznik pahorku se strmým skalnatým srázem na jižní straně. Východní svah tvoří jílovité břidlice vinického souvrství (ordovik). Chráněné území se zvedá do výšky 70m nad údolí Trubínského potoka a patří mezi nejlepší výchozy vulkanitů komárovského komplexu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, litologie, geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: bazalt (čedič), břidlice jílovitá
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 847     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní step na diabasech
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.780 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.04.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2730 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2730.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrchol a jižní svah Trubínského vrchu (zvaného též Kazatelna) představuje jeden z nejlepších výchozů komárovského vulkanického komplexu. Ve skalních výchozech je odkryta komínová brekcie ordovických bazaltů diskordantně prorážející ordovická souvrství. Podle Fialy (1971) jde o brekciový granulát odpovídající komínové brekcii. Je to namodrale šedozelená, pevná hornina, která po navětrání nabývá brekciového vzhledu. Často se v ní vyskytují žilky sekundárně vyloučeného kalcitu, v základní hmotě se kromě bazických plagioklasů hojně vyskytuje amfibol (podle V. Zieglera - Geologické exkurze po Praze a okolí)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]