Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Stříbrné

Vyhledávání

Na Stříbrné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Benešov
Katastrální území: Český Šternberk
Mapové listy: 1333, 13334
Oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: Spodní část zalesněného svahu s převážně severní orientací nad Sázavou a jejím pravostranným přítokem asi 400 m jihovýchodně od nákladního nádraží Český Šernberk.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a sutě pestré směsi hornin na prudkém svahu údolí Sázavy
ID : 2728

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří pestrá směs hornin na styku moldanubika, kutnohorského kystalinika a ratajské zóny. Pruhy hornin směry SV - SZ tvoří od západu k východu krystalické vápence až dolomity, amfibolity a amfibolitické ruly, kvarcitické ruly, dvojslídnaté a biotitické pararuly, biotitické hybridní ruly přecházejí do migmatitů a dále přistupují žíly pegmatitů a aplitických žul. Vesměs jde o pevné, odolné horniny, které vytvářejí místy skalní výchozy. Na hranici území přírodní památky Na Stříbrné se nachází odvodňovací štola a řada dalších pozůstatků dobývání polymetalického zrudnění ložiska Malovidy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum), Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, litologie, botanika, těžební činnost a její následky
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), amfibolit, rula
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 569     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hlavním motivem je ochrana fragmentu květnaté bučiny rozvolněné těžbou vápence s populací lýkovce jedovatého. Území je cenné zoologicky a geologicky, místo styku několika geologických jednotek. Výměra: 4,11 ha Vyhlášeno: 1972
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není střet zájmů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena revize stavu lokality. 11.10.2010;

Literatura

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol.(2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.518

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.05.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.10.10, Kukal Zdeněk 01.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2728 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2728.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]