Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Šamotka

Vyhledávání

Šamotka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Rakovník
Mapové listy: 1214, 12143
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: s. strana objektů Šamotky v Rakovníku
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Skalní defilé v sedimentec nýřanských vrstev.
ID : 2722

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryty jsou převážně hrubě až středně zrnité arkózovité pískovce a slepence s přechody do valounovitých pískovců s kaolinitickým tmelem. Méně jsou na výchoze zastoupeny polohy prachovců až jemně zrnitých pískovců, ve střední části defilé s polohou tenké uhelné slojky. Patrné je korytovité šikmé zvrstvení, jehož úklony směřují k Z až SZ ojediněle k S. Erozně omezená, protažená čočkovitá tělesa hrubě zrnitých sedimentů tvoří až přes 70 m široké a do 3 m mocné jednotky vyššího řádu ? rozsáhlé štěrkové bary nebo plošiny. Ploché duny jsou tvořeny středně až dobře vytříděnými kaolinizovanými pískovci vyskytujícími se spolu s jemnozrnnými šedohnědými až šedočernými laminovanými sedimenty, které tvoří v z. části výchozu tenké polohy, ve střední části výchozu mocnější čočku (až 2 m). Jedná se o sedimenty mělkých vodních nádrží. V tenkých polohách prachovců byla sbírána bohatá nýřanská flóra. Jedná se o sedimenty nýřanských vrstev kladenského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka fosilního záznamu fluviální sedimentace nýřanských vrstev
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, vegetace
Popis střetů zájmů: Těsné sousedství průmyslových staveb, zarůstání a zasucení
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M. et al.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 12-143 Rakovník, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 26.01.07
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 14.12.15, Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2722 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2722.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
poloha prachovců s nálezy flóry, Zbyněk Šimůnek, 2003
poloha prachovců s nálezy flóry, Zbyněk Šimůnek, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]