Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lomy mezi Sencem a Hvozdem

Vyhledávání

Lomy mezi Sencem a Hvozdem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Senec u Rakovníka
Mapové listy: 1214, 12143
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: na z. a v. od silnice mezi Sencem a Hvozdem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy ve fluviálních sedimentech radnických vrstev
Technický objekt: lom
ID : 2718

Geologie

Geologická charakteristika: Fluviální sedimenty spodních radnických vrstev, špatně až středně vytříděné, hrubě zrnité, často valounové pískovce až arkózy, popřípadě jemnozrnné až hrubozrnné konglomeráty (ojediněle až bazální brekcie) s písčitou matrix. Vyvinuté je šikmé korytovité zvrstvení. Na lokalitě b se vyskytuje ve spodnější části výchozů jedna tenčí poloha jemně zrnitého horizontálně zvrstveného pískovce. V hrubozrnných sedimentech je možno vidět otisky po výplních kmenů. Erozní báze čočkovitých těles obsahují kromě valounů křemene i jílovcové útržky a úlomky neoproterozoických hornin o velikosti až 15 cm. Vrstvy se uklánějí pod úhlem 9° k SV. Převládají s. směry proudění s odchylkami k V až k SV, ojediněle k SZ.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geologie, ložisková geologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: spodní radnické vrstvy, hrubě zrnité, často valounové pískovce, konglomeráty
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Postupné zarůstání lokality
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M. et al.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 12-143 Rakovník, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 26.01.07
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 14.12.15, Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2718 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2718.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
mikrofotografie arkózovitého pískovce - nevytříděná struktura, převažují subangulární zrna živců a křemene, časté jsou lupínky slíd, zkřížené nikoly, Marcela Stárková, 2005
pískovcová tělesa , korytovitě zvrstvená - spodní radnické vrstvy, Marcela Stárková, 2003
Marcela Stárková, 2003
bazální plocha - brekcie s podpůrnou strukturou klastů tvořených převážně neoproterozoickými metadrobami až břidlicemi hrubozrnného písčitého matrixu, Marcela Stárková, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]