Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenolom Brand

Vyhledávání

Kamenolom Brand

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Senec u Rakovníka
Mapové listy: 1214, 12143
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: v. od obce Příčina
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Kamenolom, Těžba mocné žíly křemenného dioritového porfyru prorážející břidlice a droby neoproterozoika.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2717

Geologie

Geologická charakteristika: Těžba mocné žíly křemenného dioritového porfyru prorážející břidlice a droby neoproterozoika. Sledovat je možné styk žíly s neoproterozoickými sedimenty, tektoniku, alteraci a mladší (leukokratní i mafické) diskordantní žíly protínající hlavní intruzi. Hlavní intruze má mocnost přes 100 m, pokračování této intruze lze sledovat k SV směrem na Lubnou a také k JZ. Patří k řadě drobných intermediálních intruzí mezi Rakovníkem a Plasy. Hornina hlavní intruze se skládá zejména z velkých (1-5 mmm) vyrostlic živců (plagioklasů a K6ivců), dále z křemene a chloritizovaných slíd. Nápadné (několika cm) jsou místy ostrohranné xenolity okolních neoproterozoických sedimentů. Výraznější kontaktní metamorfóza nebyla pozorována, ojediněle je kontakt doprovázen brekciemi.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: ložisková geologie, geologie
Jevy: charakteristická hornina, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, sedimentární
Hornina: diorit, droba, metadroba
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Těžba mocné spodnopaleozoické žíly křemenného dioritového porfyru prorážející břidlice a droby, metaddroby neoproterozoika
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lom v provozu
Stav lokality: dobrý

Literatura

Stárková M. et al.(2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 12-143 Rakovník, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 26.01.07
Aktualizoval(a): Stárková Marcela 10.12.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2717 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2717.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
kontakt intruze s mírně metamorfovaným neoproterozoikem, Marcela Stárková, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]