Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skály u Komberka

Vyhledávání

Skály u Komberka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Čeminy
Mapové listy: 1144, 11442
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: j. od kóty kopce Komberk
Charakteristika objektu: skalní defilé
ID : 2711

Geologie

Geologická charakteristika: Defilé je tvořeno fluviálními karbonskými sedimenty týneckého souvrství. Polohy valounovitých, středně zrnitých až hrubě zrnitých arkózovitých pískovců se zřetelnými erozními bázemi jsou korytovitě a šikmo zvrstvené. Pískovce mají kaolinitickou matrix a valounovou příměs, většinou křemenných nebo silicitických valounů. Místy jsou zachována i tělesa slepenců s podpůrnou strukturou matrix. Sedimenty byly uloženy v prostředí divočících toků s vyšší unášecí schopností.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: fluviální karbonské sedimenty týneckého souvrství
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy

Literatura

Stárková M. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 11-442 Všeruby, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 26.01.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2711 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2711.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiřina Dašková, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]