Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malý Špičák

Vyhledávání

Malý Špičák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Úněšov
Mapové listy: 1142, 11424
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Při západním okraji listu 11-424, kóta Malý Špičák (605 m. n. m.)
Charakteristika objektu: Terciérní vulkanické těleso, opuštěná těžebna (d.b. 11, 39)
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2672

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalitu tvoří vypreparovaná přívodní dráha bazaltického magmatu, přesněji olivinického nefelinitu. Při úpatí vrcholu byla založena dnes již opuštěná těžebna, která spolu se zářezem přístupové cesty vytváří profil celým tělesem. Na stěnách v centrální části vrcholu je dobře vyvinutá sloupcovitá odlučnost, typická pro terciérní bazaltické vulkanity. Při povrchu je hornina postižena "sonnenbrandovým" rozpadem. Nápadné vyrostlice amfibolu jsou většinou zcela rozložené na směs klinopyroxenu, Fe-Ti oxidů a rhönitu. Ve formě drobných, ale hojných vyrostlic se vyskytuje ještě olivín, pouze se vzácně zachovalými jádry. Základní hmota je tvořena jemně zrnitou směsí klinopyroxenu, Fe-Ti oxidů, alotriomorfního nefelínu, vzácně s analcimem. Postupně k okraji tělesa roste stupeň alterace, v pseudomorfózách po amfibolu se objevují též zeolity a karbonát. Petrograficky hornina odpovídá centrální části intruze. Celé těleso je lemováno intruzivní brekcií tvořenou směsí juvenilních bazaltických fragmentů a xenolitů silicifikovaných pískovců až slepenců a neoproterozoických břidlic.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, geologie
Jevy: charakteristická hornina
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přívodní dráha efuzivního vulkanitu lemována intruzifní brekcií s xenolity podloží a juvenilních bazaltických fragmentů. Profil celým tělesem.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů

Literatura

Lojka, R. et al.(2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 11-424 Dolní Bělá, - MS, ČGS

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lojka Richard, 24.01.07
Aktualizoval(a): Lojka Richard 14.10.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2672 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2672.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]