Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom v Pecce

Vyhledávání

Lom v Pecce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Pecka
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lom v s. části městečka při silnici pod hřbitovem, asi 100 m severně od kostela.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný rozsáhlý stěnový lom v tělese pyroxenického andezitu karbonského stáří s výškou stěny až 15 m a délkou 80 m. Pod lomem protéká potok. Celková výměra 0,6 ha.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 267

Geologie

Geologická charakteristika: (podle V. Zieglera upravil V. Prouza): Lom představuje profil tělesem pyroxenického andezitu. Hornina je barvy šedé až modrošedé, v navětralých partiích červenohnědé. V hornině samé jsou velké krystaly křemene, zlatohnědé krystaly bronzitu, na puklinách krystaly křemene, fluoritu /žluté barvy/ a náteky chalcedonu, žilky křemene, řídce i sádrovce, hematitické povlaky. Stárková M. et.al. (2016): Lom byl založen v tělese pyroxenického andezitu karbonského stáří. Toto těleso, délky cca 500 m a šířky max 250 m, je omezeno předpokládanými zlomy. Hornina šedé až modrošedé barvy, v navětralých partiích s hematitickými povlaky červenohnědých odstínů, má porfyrickou texturu s vyrostlicemi křemenů a pyroxenů. V základní jemnozrnné hmotě tvoří magmatický křemen vyrostlice velikosti až 0,5 cm, zlatohnědé vyrostlice bronzitu dosahují velikosti max. několika mm. Na puklinách byly nalezeny krystaly křemene, fluoritu žlutých odstínů, žilky křemene, řídce i sádrovce a také amorfní chalcedon a rozsáhlé povlaky hematitu. Těleso pyroxenického andezitu proniká facií hrubozrnných arkózovitých pískovců s valouny, tzv. štikovských arkóz kumburského souvrství (astur–barruel).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - vulkanity-podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: petrologie, mineralogie, vulkanologie
Jevy: intruze, skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: andezit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tato lokalita je ojedinělou ukázkou intruze magmatické horniny vnitrodeskového prostředí, jež vznikla při extenzním režimu tavením metasomatizovaného litosférického pláště. Dobře odkrytý profil pyroxenickým andezitem. Naleziště nerostů.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Prostor lomu je v současnosti využíván jako sběrný dvůr.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Obec Pecka využívá lom jako sběrný dvůr. 11.01.2016;

Literatura

Vodička J./1963/: Nerostné suroviny in Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1:200 000 list Hradec Králové.-NČSAV,p.159.Praha.; Tuček K./1940/: Soupis lomů okres Nová Paka.-Geol.úřad pro Č. A M.,p.46.Praha.; Ziegler V./MS/: Geologické zajímavosti Českého ráje.-Pečky.; Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ziegler Václav, 27.11.93
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 29.09.09, Tasáryová Zuzana 11.01.16, Gürtlerová Pavla 27.07.16, Stárková Marcela 15.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 267 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/267.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lom Pecka, Zuzana Tasáryová, 2014
Andezitová stěna lomu Pecka., Zuzana Tasáryová, 2014
Zuzana Tasáryová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]