Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Potok Michut

Vyhledávání

Potok Michut

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Prostřední Bečva
Mapové listy: 2523, 25234
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 550 m j. od mostu přes Bečvu v Prostřední Bečvě (začátek profilu) a pokračování v délce 500 m proti proudu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: profil se skládá z izolovaných zářezů podél potoka Michut
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2654

Geologie

Geologická charakteristika: Defilé potoka Michut odkrývá v řadě izolovaných zářezů rožnovské souvrství slezské jednotky (dříve označované jako podmenilitové souvrství). Zájmový úsek začíná asi 550 m j. od silničního mostu v Prostřední Bečvě a pokračuje v délce 500 m. Na začátku defilé je odkryt přechod ze svrchního jílovcového pásma istebňanského souvrství do rožnovského souvrství. Istebňanské souvrství je zde tvořeno černošedými destičkovitě rozpadavými jílovci. Báze rožnovského souvrství je arbitrárně stanovena na první vložku šedých, zelenošedých nebo červených jílovců. V případě popisovaného profilu je to asi 7 m mocná poloha tmavošedých, šedě navětralých nevápnitých prachovitých jílovců s rezavými povlaky limonitu. Výše se objevují asi 8 m mocné červenohnědé, zelenošedě skvrnité a proužkované nevápnité jílovce (v současnosti zakryté). Asi 50 m výše proti proudu je převážně jílovcová facie nahrazena drobně až středně rytmickým pískovcovo-jílovcovým flyšem s šedými jílovci. Ojediněle v nich byly pozorovány horizonty přeplněné trubicemi velkých bathysiphonů. 130 m od začátku profilu prochází potok pískovcovo-slepencovým pásmem ciężkowických pískovců. Pásmo patrně uprostřed obsahuje jílovcový nebo flyšový interval, který se projevuje v terénu jako deprese mezi dvěma morfologickými hřbety. Ciężkowické pískovce jsou v defilé zastoupeny drobno- až střednozrnnými slepenci, slepencovitými pískovci, a středno- až hrubozrnnými pískovci v mocných fluxoturbiditních polohách. Nad pásmem ciężkowických pískovců pokračují v korytě výchozy facie pískovcovo-jílovcového flyše stejné jako v jeho podloží. V místě křížení potoka cestou byly zaznamenány šedé, bělavě navětralé prachovité pelokarbonáty s gradační turbiditní bází. Šedé laminované jemnozrnné pískovce obsahují časté proudové čeřiny a ichnofosílie Megagrapton, Arthrophycus tenuis, Thalassinoides, Scolicia prisca aj. Poslední výchozy v hluboce zařízlé vedlejší rokli se vyznačují vyšším podílem jílovců nad pískovci. 200 až 300 m dále k J. se morfologicky zdvihá čelo račanské jednotky. Vyšší členy souvrství patrně nejsou přítomny, resp. jsou zakryty svahovinami před čelem račanské jednotky. Výskyt aglutinované foraminifery Rzehakina fissistomata (Grz.) na bázi rožnovského souvrství dokládá paleocenní stáří. Paleocénního stáří jsou rovněž flyšové vrstvy v nadloží ciężkowických pískovců podle výskytu Rzehakina epigona (Rz.). Výše byla zjištěna již jen neprůkazná aglutinovaná fauna a hojné pyritizované planktonické rozsivky "Coscinodiscus" spp. a Triceratium sp. Eocén se faunisticky nepodařilo doložit, dá se však předpokládat v nejvyšší části profilu. Defilé potoka Michut je typovou lokalitou rožnovského souvrství.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: stratigrafie, geologie, paleontologie
Jevy: výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Defilé potoka Michut je typovou lokalitou rožnovského souvrství dokumentující jeho spodní hranici a charakteristické facie.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík, M. (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006, 9-14. Praha.; Eliáš M. (2001): Rožnovské souvrství – nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, vnější Západní Karpaty). - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2000, 18 - 22. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 18.01.07
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 17.04.12, Bubík Miroslav 25.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2654 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2654.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2014
Šedé jílovce na bázi rožnovského souvrství., Miroslav Bubík, 2005
Drobně rytmický pískovcovo-jílovcový flyš - turbiditní facie rožnovského souvrství., Miroslav Bubík, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]