Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tanečnice

Vyhledávání

Tanečnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Nový Hrozenkov
Mapové listy: 2523, 25234
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 900 m jv. od vrcholu Tanečnice 912 m
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zářez lesní cesty v délce 20 m
ID : 2650

Geologie

Geologická charakteristika: V nepřerušeném sledu jsou v zářezu cesty odkryty sedimenty zlínského souvrství račanské jednotky tvořené střídáním různých typů pískovců, jílovců a prachovců. Silné polohy šedých vápnitých prachovitých jílovců a lavice zelenošedých jemnozrnných vápnitých glaukonitických pískovců mocné až přes 2 m jsou charakteristické pro vsetínské vrstvy. Do těchto sedimentů se vkládají drobně až středně rytmické intervaly černohnědošedých nevápnitých jílovců, šedých a šedohnědých jílovců, šedohnědých konvolutně i čeřinově laminovaných prachovců a jemnozrnných pískovců, které jsou charakteristické spíše pro újezdské vrstvy. Dále se vyskytují 1,6 až 2 m silné lavice hrubozrnného hnědošedě navětralého arkózového pískovce s psefitickou příměsí a šedohnědě navětralého jemnozrnného pískovce, které jsou vysloveně diagnostické pro újezdské vrstvy. Podle definice je diagnostickým kritériem pro újezdské vrstvy přítomnost hrubých poloh hrubozrnných až slepencových pískovců a pro vsetínské vrstvy objevení glaukonitických pískovců (Pesl 1968). Vápnitý nanoplankton prokázal svrchnoeocenní stáří vrstev. Zářez je ukázkou facie, která se vymyká tradičnímu litostratigrafickému členění zlínského souvrství v této oblasti.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén - svrchní eocén - priabon
Témata: stratigrafie, geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: The outcrop is a reference locality of atypical facies of Vsetín Beds of the Zlín Formation (Rača Unit) for the geological map 1:25000.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: zářez je ohrožen úpravami cesty proti erozi apod.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík M. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-234 Horní Bečva, - MS, ČGS; Bubík, M. (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva. - Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006, 13-16. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 18.01.07
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 19.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2650 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2650.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Atypický vývoj vsetínských vrstev zlínského souvrství., Miroslav Bubík, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]