Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studený potok

Vyhledávání

Studený potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm
Mapové listy: 2523, 25234
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 750 m jjv. od zvonice v Hážovicích (Rožnov p. R.)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: nárazový břeh potoka Studený o rozměrech 20 x 4 m.
ID : 2648

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz patří ke krosněnskému souvrství slezské jednotky. Ve spodní části zářezu vystupuje detailně provrásněný drobně rytmický flyš tvořený šedým jemnozrnným vápnitým pískovcem a šedým vápnitým jílovitým prachovcem. Výše je v zářezu patrná rozvolněná a značně zasucená poloha přes 100 cm šedého, hnědošedě navětralého střednozrnného vápnitého petromiktního slepence s bochníkovitými klasty (až 20 cm v delší ose) šedých, okrově navětralých prachovitých slínovců. Vrásy v drobně rytmické části zářezu jsou asymetrické, střechovité, často střižné, a působí dojmem disharmonického vrásnění vázaného na blízkost silné lavice konglomerátu. V severní části zářezu se mezi pískovci a prachovci vyskytly i vložky jílovitých prachovců a ojediněle i prachovitých vápnitých jílovců. Obsahovaly pyritová jádra planktonických diatom "Coscinodiscus" sp. a redeponované aglutinované foraminifery svrchní křídy až eocénu, což je pro krosněnské souvrství charakteristické. V prachovcích se hojně vyskytují ichnofosílie Scolicia, které jsou považovány za stopy hrabání irregulárních ježovek.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén
Témata: geologie
Jevy: vrása, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, jílovec (lupek), slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: lokalita je ukázkou krosněnského souvrství na listu mapy 1:25000
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík M. et al.(2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-234 Horní Bečva, - MS, ČGS; Bubík, M. (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006, 9-14. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 18.01.07
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 19.04.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2648 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2648.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ojedinělá lavice slepence s klasty zvětralého pelokarbonátu - krosněnské souvrství., Miroslav Bubík, 2006
Zvrásněné drobně rytmické střídání prachovců, prachovitých pískovců a prachovitých jílovců krosněnského souvrství., Miroslav Bubík, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]