Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom ve Zlámaninách u Nové Paky

Vyhledávání

Lom ve Zlámaninách u Nové Paky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Nová Paka
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 300 m jz. od odbočky (proti čerpací stanici) z hlavní silnice Jičín - Nová Paka. 600 m jjz. od j. okraje Nové Paky, 500 m ssz. od kóty 439
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v lese v arkózovitých pískovcích s valouny kumburského souvrství, výška stěny 15 m, rozloha 60 x 30 m
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 264

Geologie

Geologická charakteristika: Horniny z této lokality patří svrchní části kumburského souvrství (astur–barruel). Výchozy v lomu tvoří převážně hrubozrnné arkózovité pískovce až arkózy facie tzv. štikovských arkóz s valouny, stratigraficky náleží kumburskému souvrství. Valouny arkóz mají průměrnou velikosti 3–4 cm a často jsou volně roztroušeny v hornině spolu s intraklasty fialovošedých jílovců a prachovců. Místy jsou nápadné v hornině konkrece hydroxidu Fe. V některých polohách arkóz a pískovců je patrné šikmé zvrstvení. Horniny jsou ukázkou říčního stylu v prvních obdobích sedimentace karbonu podkrkonošské pánve. Vzhledem k předpokládanému sezonnímu klimatu tohoto období, je pravděpodobné, že unášecí schopnost řek se měnila především sezonně. Místy byly řeky divočící, s vysokou unášecí schopností. Dokladem toho jsou i silicifikované kmeny, popisované v osobní dokumentaci V. Prouzy, ze stěny tohoto lomu s delší osou orientovanou ve směru S–J a s průměrem kmenů až 0,75 m. V tomto lomu najdeme i ukázku neogenního vulkanizmu. Skrz karbonské arkózovité pískovce v jižní části lomu pronikají východozápadním směrem tělesa bazanitů o mocnosti 0,45–4,30 m. V jz. části lomu byla v minulosti odkryta brekcie s xenolity sedimentů, která již v současnosti není vidět. Nyní je možno spatřit drobný výskyt neogenního vulkanitu s brekciovitou texturou pouze při bázi lomu v. stěny. 
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: vulkanologie, stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: araukarity (prokřemenělá dřeva), žíla (magmatická), zvrstvení, skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: arkóza, bazalt (čedič)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu jsou zachovámy hrubozrnné a střednězrnné sedimenty říčních koryt svrchního karbonu (barruel) - štikovské arkózy. V těchto sedimentech se nacházely viditelné silicifikované kmeny v subhorizontální pozici. Kromě hornin sedimentárního původu jsou v lomu i žíly čediče směru V-Z a komínová brekcie (v jz. části lomu), která pravděpodobně tvořila dnes již vydobytý střed lomu. V místě byl lom (resp. malá elevace) znám také jako vlkovská sopka (podle Vlkova jz. od Nové Paky).
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Lom je opuštěný a zavřený pro veřejnost. Slouží příležitostně jako střelnice. Eventuálnímu zavážení by mělo být zabráněno.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné geologické lokality. Významný výskyt různorodých geologických fenoménů. 7.10.2009;

Literatura

Pacák O. (1959): Čedičové vyvřeliny na území speciální mapy l. Jičín č. 3855. - Sbor. Ústř. Úst. Geol., 24, 2. díl, 69 - 133. Praha.; Prouza V. - Tásler R.: Podkrkonošská pánev in Pešek J. et al. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Čes. geol. ústav, 243 s. Praha. ; Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, Stárková Marcela, 16.07.99
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 15.05.03, Prouza Vladimír 07.10.09, Gürtlerová Pavla 27.07.16, Stárková Marcela 15.12.17, Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 264 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/264.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Železitá konkrece v arkózovitých pískovcích až arkózách facie tzv. štikovských arkóz kumburského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]