Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Branná - vápence

Vyhledávání

Branná - vápence

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Branná
Mapové listy: 1424, 14241
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: 500 m Z od kostela v Branné.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velký opuštěný lom (120x60x20 m).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2587

Geologie

Geologická charakteristika: Těžily se zde krystalické vápence svrchního oddílu skupiny Branné. V hlavní z. stěně lomu jsou mramory světle šedé až šedobílé, tlustě lavicovité, masivní, ale často tence laminované a jemně krystalické. Foliační plochy mají úklony 340-350 /45-60°, blízké laminaci. Zbytky starých vrás (řádu mm, cm, ale i dm), které vrásní mylonitickou foliaci mají osy 270-300/20° a vergenci k J. Hlavní stěna lomu je tvořena několika na sebe nasunutými deskami, což dokazuje vsunutá čočka fylitu velikosti 10 x 1 m v z. stěně lomu, která je porušena také výraznou zlomovou plochou 340/75°, která má striaci 70/50° s pohybem v. bloku nahoru (sinistrální). Ve střední části lomu je v krystalických vápencích překocená antiklinála muskovit-biotitických fylitů o šířce cca 30 m a směru ca 45°. Styk podložního mramoru s fylity má 340-360/35-50° a je doprovázen mylonitizací. Mramor v podloží je tmavošedý a masivní, ale 50 cm u kontaktu s fylity je výrazně laminovaný. Fylity jsou silně fylonitizované, mají foliaci shodnou s kontaktem a výrazné jemné svraštění resp. lineace protažení 260-280/10-15°. Velké subvertikální pukliny mají směry 165-180/75-85°. Na příčné otevřené pukliny (260-300/70-90°) jsou místy vázány zjevy slabého zkrasovění. Jsou patrně rovnoběžné s ramzovskou linií, která probíhá max. 50 m sz. za lomem. Podle nedalekých výkopů pro elektrické sloupy je na ramzovské linii zóna drcení s kataklazity a grafitizací o mocnosti min. 60 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: devon
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: kras, charakteristická hornina, deformační stavby, diskordance, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: vápenec, fylit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom ve vápencích se zlomovou tektonikou a krasověním.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Občasná těžba vápenců.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme po ukončení těžby v lomu tuto lokalitu zachovat a zamezit jejímu poškození nebo zavezení. 11.11.2011;

Literatura

Mixa, P. et al. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 14-241 Branná. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Aichler Jaroslav, Dekanová Pavlína, 07.12.06
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 06.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2587 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2587.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Kontakt vápenců a fylitů., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]