Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrádeček (Břecštejn) - slepence svrchního rotliegendu

Vyhledávání

Hrádeček (Břecštejn) - slepence svrchního rotliegendu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Vlčice
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 1,8 km sv.od obce Vlčice, na pahorku kóta 504
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: lokalita tvoří podloží zříceniny hradu Břecštejn, skalka 10 m vysoká, 80 m dlouhá
Exkurzní lokalita: ano
ID : 255

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz tvoří bazální slepence až brekcie (s podpůrnou strukturou klastů převážně) trutnovského souvrství. Neopracované úlomky-valouny jsou tvořeny materiálem krkonošského krystalinika velkými úlomky (velikosti 25-30 cm) krystalických vápenců a křemenci. Zastoupení valounů se mění vertikálně i laterálně. Nápadný je strmý úklon vrstev k S - 20-24 stupňů.Valouny jsou polozaoblené až semiangulární, někdy i ostrohranné. Klastický materiál je nevytříděný, základní hmotu tvoří drobovité pískovce nebo drobnozrnné slepence s drobnými úlomky hornin. Složení valounů je pestré. Jsou tu sericitické kvarcity, ruly, svory, fylity, sekreční křemen, lydit. Kolísavý a nezvykle vysoký (místy až 90 % velkých valounů) je podíl bělavých, narůžovělých nebo šedých krystalických vápenců; řídké jsou granitoidy. Všechny tyto horniny pocházejí z krkonošsko-jizerského krystalinika. Na některých výchozech slepenců hornoměstských vrstev v území dále k V jsou ve valounech také bazaltandezity, ryolity a staropaleozoické sedimenty. Lokálně jsou ve slepencích vložky vápnitých pískovců. Horniny jsou vrstevnaté, lavicovité, střídají se tu polohy různé zrnitosti v závislosti na režimu sedimentace. Slepence jsou uloženinami aluviálních vějířů, lemujících úpatí elevace krkonošsko-jizerského krystalinika.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: skála, skalní stěna, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typová lokalita pro spodní perm (trutnovské souvrství - báze spodního rotliegendu) sz. okraje podkrkonošské pánve. Horniny jsou součástí deskovitých těles vytvořených gravitačními sedimentárními proudy. Důležitá lokalita z hlediska sedimentologického i pro rekonstrukci vývoje pánve.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou. Součást a okolí zříceniny hradu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany . 8.10.2009;

Literatura

Holub V.(1966): Geologické poměry vých. Podkrkonoší. Kandidátská práce.-Geof., Praha.; Holub V.(1966): Zpráva o geol. mapování permu vých. Podkrkonoší na Trutnovsku.- Zpr. geol. výzk. v r. 1964, 31-33, Praha.; Prouza V.(1961): Zpráva o geol.mapování v okolí Trutnova.-Zprávy o geol. výzk. v r. 1960, 100-102, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, Stárková Marcela, 16.07.99
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 24.09.09, Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 255 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/255.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nevytříděné polymiktní slepence hornoměstských vrstev trutnovského souvrství (svrchní rotliegend). Slepence představují sedimenty výplavových vějířů., Václav Kachlík, 2006
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Pavla Gürtlerová, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]