Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatý potok

Vyhledávání

Zlatý potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Bílý Újezd
Mapové listy: 1411, 14114
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Mezi obcemi Masty a Roudné, na levém břehu Zlatého potoka
Charakteristika objektu: Přirozený skalní výchoz demonstrující transgresní bázi krystalinikum/cenoman+turon, pozůstatky po hornické činnosti.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2536

Geologie

Geologická charakteristika: Na odkryvu o délce stěny cca 100 metrů a výšce do 10 metrů je ojedinělým způsobem odhalen profil, tvořený na bázi proterozoickými fylity novoměstské skupiny, na které nasedají laterity až bauxity o proměnlivé mocnosti 0 ? 2 m. V lateritické vrstvě je vyražena stará štola o délce 47 metrů se dvěma odbočkami, ve které se těžila železná rudy v 50tých letech 19. století. Po lateritech následuje přechodná transgresní vrstva šedých kaolinických jílovců s příměsí organické drti, pravděpodobně rostlinného původu. Tato vrstva již odpovídá cenomanu, perucko-korycanskému souvrství. Výše profil pokračuje hrubozrnnými slepenci, které dokazují vysokou kinetickou energii sedimentačního prostředí. Směrem k vyšším polohám dochází ke zjemňování frakcí na pískovec až slínovec, s řídkým výskytem belemnitů rodu Praeactinocamax, rhynchonellidních brachiopodů a mlžů Mimachlamys a Entolium. Výše následují černošedé jemnozrnné prachovce s úlomky schránek brachiopodů. Dále již sedimentují polohy spodního turonu, konkrétně bělohorského souvrství s typickou deskovou až kvádrovou odlučností, obsahující úlomky schránek mlžů rodů Mytiloides a také biogenní struktury.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, těžební činnost a její následky
Jevy: transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, slepenec (konglomerát)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Profil prezentující křídovou transgresi od bazálního souvrství až po kvádrové pískovce souvrství bělohorského s typickou fosilní faunou, poblíž profilu se nachází staré důlní dílo.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů

Literatura

POKORNÝ, Richard. Návrh na vyhlášení sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou. MS-diplomová práce. 2004, 71 s., 11 příloh. Depon. In Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.POKORNÝ, Richard (ed.). Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. In Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 2004, roč. 11, č. 1, s. 1-56.POKORNÝ, Richard. Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku. In Orlické hory a Podorlicko, 2005, roč. 13

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 21.11.05
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.05.06

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2536 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2536.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny., Pavla Gürtlerová, 2011
Transgrese křídových sedimentů na fylity novoměstské skupiny. Vrstva lateritů ve svrchních partiích fylitů., Pavla Gürtlerová, 2011
profil, Richard Pokorný, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]