Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenné pařezy

Vyhledávání

Kamenné pařezy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Habartov
Mapové listy: 1112, 11122
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Býv. lom Medard-Libík, 2 km jv. od středu Habartova. Přístup ze silnice z Habartova směr Sokolov, z habartovské části Rád - křižovatky se silnicí do Krajkové. Asi 50 m j. od křižovatky je na hraně lomu informační tabule s informacemi o lomu a rekultivacích. odtud asi 500 m na J s využitím zpevněných komunikací lze dojít k "ostrůvku" nerekultivované přírody s označením "Přechodně chráněná plocha".
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Těžební stěna býv. uhelného lomu Medard-Libík, částečně rozklouzaná sesuvem (nyní stabilizovaná), s odkrytými částmi fosilních pařezů
Technický objekt: důlní dílo, lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2534

Geologie

Geologická charakteristika: Umělý odkryv vulkanické jednotky, označované jako novosedelské souvrství - chodovské vrstvy (hranice oligocén / miocén, paleomagnetické stáří asi 23,5 Ma). Pařezový horizont s velkými mineralizovanými pařezy stromů, které byly zasypány vrstvou tufů při sopečné erupci. Paleontologické naleziště flóry (několik vrstev). Dokument vulkanických epizod, které zanechaly bílé zjílovělé vulkanoklastické horniny rozplavené vodními proudy. V přestávkách mezi erupcemi nastávala tvorba fosilních půd, které zanechaly rezavé vrstvy s konkrecemi sideritu a hojnou flórou. Jediný ponechaný odkryv chodovských vrstev v z. části sokolovské pánve, s estetickou hodnotou a didaktickým významem pro školy a veřejnost.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: geologie, stratigrafie, paleontologie, vulkanologie
Jevy: araukarity (prokřemenělá dřeva), zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), chemogenní, zvětrávání, vulkanická, sedimentární
Hornina: vulkanoklastika, uhlí
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zkamenělé pařezy. Ochranu přechodně chráněné plochy Kamenné pařezy vyhlásil MÚ Sokolov v roce 2001 na dobu 5 let. V roce 2006 se předpokládá prodloužení statutu na dalších 5 let. Chráněno jako registrovaný VKP Kamenné pařezy.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: sběratelství, rekultivace
Popis střetů zájmů: Majitel pozemku (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.) provádí v býv. lomu sanaci a rekultivaci, souhlasí však s ochranou této "enklávy". Problémem do budoucna může být sběratelství a potřeba odtěžení osypů řezu pro udržení instruktivního profilu.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany lokality a navržení na naučnou stezku.. 20.11.2009;

Literatura

Dašková, J. (2004): Zkamenělý prales. - National Geographic ČR, duben 2004. Rojík, P. (2004): Tektonosedimentární vývoj sokolovské pánve. - Disertační práce PřF UK v Praze.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 20.03.06
Aktualizoval(a): Hrazdíra Petr 15.09.09, Gürtlerová Pavla 20.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2534 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2534.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Odkrytý horizont novosedelského souvrství z rozhraní oligocénu a miocénu (stáří přibližně 23,5 milionu let) v sobě skrývá velké množství zbytků stromů, které byly při sopečném výbuchu zasypány vrstvami tufů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]