Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovna Erika

Vyhledávání

Pískovna Erika

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Týn u Lomnice
Mapové listy: 1112, 11124
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: 3 - 4 km sz. od Sokolova, při silnici č. 210 Sokolov - Kraslice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovna v majetku firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2525

Geologie

Geologická charakteristika: 1,5 km dlouhé defilé ve starosedelském souvrství: písky, štěrky, pískovce, slepence a prachovité kaolinitové jíly. V současnosti nejinstruktivnější odkryv starosedelského souvrství. Významná paleontologická lokalita svrchně eocénní flóry, ideální pro sedimentologické studium a pro studium sukcese rostlinných a živočišných druhů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: stratigrafie, ložisková geologie, geologie, paleontologie, sedimentologie, zoologie
Jevy: koryto řeky, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: jíl, písek, pískovec, štěrk, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 6147     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Návrh pro Natura 2000 "Pískovna Erika" CZ0413184 a návrh PP, obojí z důvodu výskytu obojživelníků, břehulí a studia sukcese. Vyhlášeno jako NPP 23.3. 2018, jedním z důvodů je výskyt úplného profilu starosedelského souvrství a paleontologických nálezů třetihorní flory (vyhláška č. 50/2018 Sb.).
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: rekreace, sport, těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V lokalitě dochází ke střetům zájmů těžaře (evidované zásoby v dobývacím prostoru), sportu (pořádání nelegálních motoristických akcí), lesního fondu (požadavek náhradní lesnické rekultivace) a ochrany přírody (chráněné druhy obojživelníků a ptáků, prosazování zákazu těžby a lesnické rekultivace, ale současně naléhání na vytváření čerstvých stěn - hnízdišť břehulí a udržování geologických odkryvů). Od 23.3. 2018 platí pro nové chráněné území NPP schválený Plán péče.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: V roce 2004 vyhlášena Evropsky významnou lokalitou (Natura) EVL Pískovna Erika CZ0413184. Doporučujeme do ochrany zahrnout i geologický fenomén. 20.11.2009; Dne 23.3.2018 vyhlášeno jako NPP se schváleným plánem péče. 16.06.2018;

Literatura

Knobloch, E. - Konzalová, M. - Kvaček, Z. (1996): Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen. - Rozpravy ČGÚ, sv. 49, Praha. Rojík, P. (2004): Tektonosedimentární vývoj sokolovské pánve. - Disertační práce PřF UK v Praze.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 15.03.06
Aktualizoval(a): Hrazdíra Petr 15.09.09, Gürtlerová Pavla 20.11.09, Vajskebrová Markéta 16.06.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2525 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2525.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významná paleontologická lokalita flóry svrchního eocénu, zvláště hojně se zde nalézají listy subtropických stromů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Asi 1,5 km dlouhé defilé ve starosedelském souvrství je tvořeno písky, štěrky, pískovci, slepenci a prachovitými kaolinitovými jíly. Významná paleontologická lokalita., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Asi 1,5 km dlouhé defilé ve starosedelském souvrství je tvořeno písky, štěrky, pískovci, slepenci a prachovitými kaolinitovými jíly. Významná paleontologická lokalita., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Asi 1,5 km dlouhé defilé ve starosedelském souvrství je tvořeno písky, štěrky, pískovci, slepenci a prachovitými kaolinitovými jíly. Významná paleontologická lokalita., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Asi 1,5 km dlouhé defilé ve starosedelském souvrství je tvořeno písky, štěrky, pískovci, slepenci a prachovitými kaolinitovými jíly. Významná paleontologická lokalita., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Ve staré pískovně, kde již skončila těžba písku, vzniklo zajímavé prostředí s mnoha vodními plochami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]