Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krasové závrty severně od Miskovic

Vyhledávání

Krasové závrty severně od Miskovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kutná Hora
Katastrální území: Miskovice
Mapové listy: 1332, 13324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: 600 m s. od Miskovic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Prohloubeniny na plošině, která se sklání k jihu, mírně svažité území 500x200 m s původně 8 závrty, z nichž se zachovaly 3
ID : 2511

Geologie

Geologická charakteristika: Geologické podloží tvoří svrchnokřídové horniny (vápence), které jsou překryty mocnou polohou spraší. Erozními pochody, tj. činností dešťové vody, vznikají v podložních horninách podzemní prostory, do kterých je postupně splavována spraš. Na povrchu tak vznikají výrazné prohlubeniny. Největší z nich je ve směru sever - jih asi 50 m dlouhá, ve směru východ - západ 20 m široká a dosahuje hloubky tří metrů. Dále k jihu leží další dvě prohlubeniny - pseudozávrty, které mají rozměry 8 x 6 a 7 x 7 m. Ještě před 8 lety bylo severně od Miskovic asi 8 pseudokrasových závrtů, pět menších však bylo zničeno rekultivací a bylo zavezeno v rámci arondace zemědělských ploch.(Zelenka 2009); Území s několika závrty (Kunský 1949) leží asi 600 m severně od Miskovic na plošině, která se sklání k jihu. Podloží tvoří svrchnokřídové deskovitě rozpadavé biosparitové vápence, které jsou překryty asi 2–3 m mocnou polohou spraší a sprašových hlín. Vápence jsou bílé, hrubozrnné a z určitelné makrofauny obsahují fragmenty rudistů Radiolites sanctaebarbarae a úlomky rul. Erozivními pochody, tj. činností dešťové vody, vznikají v podložních rozpustných horninách podél puklin podzemní prostory, do kterých je postupně splavována spraš. Na povrchu tak vznikají výrazné bezodtoké prohloubeniny. Největší z nich je ve směru sever – jih asi 50 m dlouhá, ve směru východ – západ 20 m široká a dosahuje hloubky tří metrů. Dále k jihu leží další dva podobné závrty, které mají rozměry 8x6 a 7x7 m. Poslední deprese podlouhlého tvaru (cca 50x10 m) o hloubce cca 4,5 m leží přibližně 400 m jz. od hlavního velkého závrtu. Kolem roku 1980 bylo registrováno na S od Miskovic asi 8 závrtů. Pět menších krasových depresí však bylo zničeno rekultivací a bylo zavezeno v rámci arondace zemědělských ploch (Knížetová et al. 1987). Poslední popisovaná deprese představuje „oživený“, přechodně rekultivovaný závrt.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - kolínský vývoj, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, proterozoikum
Témata: geomorfologie, hydrogeologie, sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, závrt, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), zvětrávání, chemogenní, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: vápenec, spraš

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Základní ochrana v rámci registrovaného VKP Miskovické pseudozávrty. Důvodem k navrženému vyhlášení ochrany jsou pseudokrasové závrty. Lokalita má regionální význam z hlediska geomorfologie.(Zelenka 2009) ; Krasové jevy a rozpouštění v organodetritických vápencích bělohorských vrstev. Vodní zdroj. Historický pramen. Speleologie.
Střety zájmů: zemědělství, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Prověrka území byla SPPOP Praha provedena 1.11.1984. S místním JZD byla předběžně projednána ochrana pseudokrasových závrtů, bez které při současném exploatačním pojetí zemědělství nemají naději na zachování. Doporučuje se proto vyhlásit toto území v kategorii CHPV. Prozatím nevyžaduje žádné zásahy. (Zelenka 2009); Opakovaně rekultivované přírodní krasové závrty při zemědělské činnosti a skládkování odpadu.
Stav lokality: špatný

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 109, Praha.; Štědrá V. ed. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324 Kutná Hora s Vysvětlivkami. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 23.09.09, Štědrá Veronika 17.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2511 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2511.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Činností dešťové vody vznikají v podložních rozpustných horninách podél puklin podzemní prostory a na povrchu výrazné bezodtoké prohloubeniny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pseudozávrt o rozměrech 7x7 m severně od Miskovic., Pavel Čáp, 2009
Stěna pseudokrasového závrtu severně od Miskovic tvořená 2 m mocnými uloženinami spraší. Spraše překrývají deskovitě rozpadavé biodetritické vápence se systémem podzemních prostor puklinového typu. Ústí pseudozávrtu, který byl dokumentován speleology, je ohraničeno dřevěnou konstrukcí., Radek Vodrážka, 2006
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Krasové závrty severně od Miskovic., Anon, 1954


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]