Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lůmek u Bečvár

Vyhledávání

Lůmek u Bečvár

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Bečváry
Mapové listy: 1332, 13323
Geologická správní oblast: Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
Lokalizace: nedaleko hráze rybníka Bosňák v již. okolí obce Bečváry, 300 m jižně od železniční stanice Bečváry
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: sv. stěna malého opuštěného lůmku v hadcích
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2504

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný lom v hadcovém tělese, v němž se vyskytují žíly granátického pyroxenitu. Podle Štědré in Pertoldová (2007) je okolní hornina charakterizována jako serpentinizovaný granátický lherzolit. Granáty do vel. 4-8 mm jsou pyropového složení. Hornina je typickým představitele plášťové asociace tektonicky vytažená do dnešní erozní úrovně
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie, ložisková geologie, geologie
Jevy: skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec), pyroxenit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1016     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany, navržené SSPPOP Praha v r. 1987, je naleziště eklogitu. Prověrka tohoto území byla provedena SSPPOP 19.4.1983 s násl. výsledkem: lomová stěna je v dobrém stavu, v prostoru navrhovaného chr. území jsou umístěny stolky a lavice pionýrské organizace, což vlastní chráněný fenomén nenarušuje. Doporučuje se ochrana formou CHPV, sledování expanze dřevin a podle potřeby probírky.
Střety zájmů: rekreace, vegetace
Popis střetů zájmů: Mládežnické zařízení objekt navržené ochrany nenarušuje
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Revize stavu je nutná 04.10.2012;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85. - Bohemia centralis, sv. 16, str. 85 - 86, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha.; Pertoldová J. (2007): Korelace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika. MS, ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Nahodilová Radmila 29.10.07, Štědrá Veronika 23.09.10, Kukal Zdeněk 04.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2504 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2504.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
žíla granátického pyroxenitu, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]