Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Slánská hora

Vyhledávání

Slánská hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Slaný
Mapové listy: 1221, 12213
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: V. okraj města Slaný
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v bazaltoidech (východní část) a skalní stěny nad městem.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2503

Geologie

Geologická charakteristika: Slánská hora představuje výraznou krajinnou dominantu na okraji města a je zároveň proslulou archeologickou lokalitou. Značná území byla odtěžena, čímž se však odkryla vnitřní stavba kopce tvořeného haünickým olivinickým nefelinitem - výlevnou horninou ze skupiny čedičů se sloupcovitou odlučností. Tyto jevy jsou odkryty nejen na jihu (v lomu), ale i na severní straně kopce, kde jsou také puklinové jeskyně. Místy jsou pozůstatky společenstev skalních stepí. Část areálu má parkovou úpravu. Od roku 1999 zde vede naučná stezka.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén
Témata: vulkanologie, archeologie, botanika, geomorfologie, těžební činnost a její následky
Jevy: jeskyně pseudokrasová, láva, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1911     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je zachování krajinné dominanty a geomorfologického útvaru se sloupcovitou odlučností čediče a puklinovými jeskyněmi.
Střety zájmů: vegetace, rekreace
Popis střetů zájmů: Terénní šetření provedeno SSPPOP Středoč. kraje 16.11.1984 s následujícím výsledkem: doporučuje se vyhlásit lokalitu za CHPV a udržovat zde sadové úpravy a naučné stezky. V místech se společenstvy skalních stepí je vhodná kontrola dřevin, všude se doporučuje odstranit akát a popřípadě jej nahradit vhodnými autochtonními dřevinami.(1987)
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: V současné době sanovaný lom, probíhá výsadby arboreta. 11.11.2009;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Bohemia centralis, sv. 16, str. 70, Středisko státní památkové péče a ochrany krajiny Středočeského kraje, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.09, Lojka Richard 10.07.10, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2503 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2503.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v bazaltoidech -  olivinický nefelinit se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom v bazaltoidech -  olivinický nefelinit se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom v bazaltoidech -  olivinický nefelinit se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lom v bazaltoidech -  olivinický nefelinit se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Lomová stěna na Slánské hoře., Pavla Gürtlerová, 2010
Lom na Slánské hoře - sloupcovitá odlučnost., Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]