Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zdická skalka u Kublova

Vyhledávání

Zdická skalka u Kublova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Kublov
Mapové listy: 1232, 12324
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: asi 500 m vých. od Kublova u jižního úpatí vrchu Velíz (kóta 595 m). Výška hřbetu cca 8 m délka 100m .
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hřbet s výchozy skalek buližníků.
ID : 2501

Geologie

Geologická charakteristika: Zvětrávacími procesy vypreparovaná skalka svrchnoproterozoických buližníků tmavé barvy s četnými světlými křemennými žilkami, tvrdý a křehký. Buližníky laterálně přecházejí do okolních hornin křemitými vrstevnatými břidlicemi.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, sedimentologie, petrologie
Jevy: skála, suť
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní
Hornina: buližník
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 531     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky výrazný buližníkový hřbet chráněn podle výnosu MŠVU č. 37.852/52 ze dne 11.7.1952. Území má regionální význam pro geologii a geomorfologii.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: V posledním desetiletí území dosti zarostlo náletovými dřevinami a proto byl v roce 1979 střediskem proveden asanační zásah. Prověrka terénu se uskutečnila 11.4.1984 s následujícím výsledkem: bylo doporučeno přehlásit tuto lokalitu na CHPV a opakovat asanační zásah. Ochranářský plán byl vypracován v roce 1978.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Lokalita je silně zarostlá náletovými dřevinami. Doporučujeme opakovat asanační zásah. 1.9.2010; nedávná asanace 01.10.2012;

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85.- Bohemia centralis, sv. 16, str. 48 - 49, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 20.07.05, Gürtlerová Pavla 01.09.10, Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2501 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2501.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Geomorfologicky výrazný buližníkový hřbet., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pohled na zarostlý skalnatý hřbet od severu., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]